Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By p3kut3_l0v3_anhhands0m3
#571864 Em co cai SQl nhưng gap loi này mà khong biet cách khắc phuc mong anh chị giup dum em với.


Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!" alt="" />
By viem_anhcothelamtatca1102
By cobevuituoi712
#571929 1. Ban vao start --> run --> regedit va tìm đến HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\UpgradeCodes.

2. Ma thong báo lỗi cua ban 72DE3C67, mã loi nay khi viết nguoc se được là: 76C3ED27.

Bây gio ban nhấn nút Ctrl + F de tìm chuỗi 76C3ED27.

3. Khi tim được xong ban se nhận được thong tin ở trong chuỗi đó, ban tim và xoá khoá Subkey.

4. Chạy lai file cài phần mem xem ổn hơn chua ban ?
By t.thinh86
#571939 1. Bạn vao start --> run --> regedit va tim đến HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\UpgradeCodes.

2. Mã thong bao lỗi của bạn 72DE3C67, ma loi này khi viet nguoc sẽ được là: 76C3ED27.

Bây giờ ban nhan nút Ctrl + F de tim chuỗi 76C3ED27.

3. Khi tim duoc xong bạn se nhan được thông tin o trong chuỗi đó, bạn tim va xoá khoá Subkey.

4. Chay lai file cài phan mem xem ổn hon chua bạn?
ban oi mình chạy lai roi mà nó van bao lỗi và hien ra như thế nay ne bạn

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!" alt="" />
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement