Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By congai_kokieu_kodangiu_01
By meaningoflife_pinacoladaboy
By hoa_ban_tay_bac2206
#571070 tui da tim ra lý do. đơn gian la độ phan giai màn hình. bạn dang dung máy gì, hien dang để do phan giải man hinh là b nhiêu, rất co the là bạn dung netbook giống tui (cua tui màn hình 10" ĐPG 1024x600 thôi), cam cap nối với man hinh rời ở ngoài, chọn do phan giải từ 1024x768 tro lên là hiện được. Tai vi cái của so save của pts cs5 no dài hơn (so voi của cs2 t da dùng trc đây) nên no k hiện ra dc doi với máy co do phân giải mh qua thấp. thân, mong giup được bạn.
By yeudoi_2202
#571077 vậy co cach nào sử dung ps5 cho máy man hinh 10" k bạn?
toi da tìm ra lý do. don gian là do phan giải màn hình. ban dang dùng máy gì, hiện dang de độ phan giai màn hinh la b nhiêu, rat co thể là ban dung netbook giống tui (của tui man hình 10" DPG 1024x600 thôi), cắm cap noi với man hinh rời ở ngoài, chon do phân giải tu 1024x768 trở lên la hien được. Tại vi cai của sổ save cua pts cs5 no dai hơn (so voi cua cs2 t da dung trc đây) nen no k hiện ra dc đối với may co độ phan giai mh quá thấp. thân, mong giup duoc bạn.
By Frang
#571175 toi da tìm ra lý do. don gian là do phan giải màn hình. ban dang dùng máy gì, hiện dang de độ phan giai màn hinh la b nhiêu, rat co thể là ban dung netbook giống tui (của tui man hình 10" DPG 1024x600 thôi), cắm cap noi với màn hinh roi ở ngoài, chon do phân giải tu 1024x768 trở lên la hien được. Tại vi cai của sổ save cua pts cs5 no dai hơn (so voi cua cs2 t da dung trc đây) nen no k hiện ra dc đối với may co độ phan giai mh quá thấp. thân, mong giup duoc bạn. chưa chac dau bạn tui dung con samsung n148 van binh thường mà co sao đâu
Kết nối đề xuất:
Hanoi car rental
Advertisement