Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By pndh_91
#570783 Vấn de la mình vừa cai Windows 8 và tien hanh như thường.

Nhưng khi tien hanh Dowload file dinh kèm tu Gmail hay trang noi bo về (nói chung la tất cả file dinh kèm) về thu muc mặc định C:\Users\Admins\Downloads

Thì khi mo file lên không the doc đươc nội dung va tất nhiên ban MS 2013 , Windows 8 mình đã active ok rồi.

Nó thong bao lỗi sau:
Microsoft Excel cannot open or save any more documents because there is not enough available memory or disk space


Đây la hinh ảnh đi kèm:Vấn de la do đâu, ai biet huong dẫn mình sửa với.

Hay gửi về [email protected] giùm mình.

Cảm ơn
By Zak
#570825 nó bao ban cần thêm dung luong ram và o dia hay tắt bot chuong trình đang chạy , ban thu chuyển files dang o khác xem,
#570844 Vấn de ve ổ C va cac ổ còn lai minh đã kiểm tra, tất nhien la còn tận 30 GB...

và mình cung da chuyển nguồn Dowload ve nới khác rồi.

Mình muon hoi là cách khac phuc cụ thể tai vi trí trên đó.
By miuxinh241
#570903 Van de về ổ C va các ổ con lai mình đã kiểm tra, tat nhien là còn tan 30 GB...

và minh cung đã chuyển nguon Dowload về nới khác rồi.

Mình muốn hoi la cách khắc phuc cu thể tại vi tri trên đó. ban nen check bad cho hdd ma thu mục dowload nen chuyen vào mydocuments, rui move nó sang o d hơn lúc windows bi lỗi cài lai windows đỡ phải sao du liệu,bạn để dowload trong o c ngày ổ cang mat dung lượng khoi dong cũng chậm đi
Kết nối đề xuất:
Thành ngữ tiếng Anh có chứa die
Advertisement
Advertisement