Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By centaur7208
#568707 1. Phuc hoi ứng dung Metro hệ thong bi gỡ bỏ:
Mặc định, tren Windows 8 sẽ co rat nhiều ung dung Metro duoc cai đặt sẵn như Camera, Photos, Reader, Mail, Calendar, People, Xbox LIVE Games, Solitaire, Music, Maps, Video, SkyDrive,… Nhưng trong qua trình vọc, ban lo tay gỡ bo no nay muốn phuc hoi lại để su dung chúng nhưng khong biet cách thực hiện.
]


Cách phuc hoi rất dễ, chung ta sẽ truy cap vao kho ung dung Windows Store bang cách nhấn bieu tuong Store trên man hinh Start. Tìm den phan Spotlight nhấn bieu tuong Got apps? (hinh hop quà) bạn se thay danh sách day du các ung dung Metro cua he thống. Bạn nhan vao ứng dụng bi go bỏ muốn cai dat lại hay chưa có, trang cai đặt ung dung mở ra nhan nút càibên trái.


2. Khôi phuc giao diện Metro cho IE10:Một số nguoi dung thắc mắc khong hieu tại sao khi khoi động IE10 trong man hình Start deu chuyen sang phiên ban giao diện trên desktop chu không phải giao dien Metro. Nguyên nhan cua sự việc nay chi có thể xay ra khi bạn cai dat một trinh duyet web moi nhu Mozilla Firefox, Google Chrome duoc thiet lập làm trinh duyet mặc định hệ thống. Vì vậy, de giai quyết vấn de nay chúng ta chi can thiết lập lai Internet Explorer 10 la trinh duyệt web mac dinh trong Windows 8.Đầu tiên, bạn mo Control Panel (xem cach ben dưới), nhập Default programs vao khung tìm kiếm ben phai phía trên cua so nhấn Enter. Ban co thể nhìn thay lien kết Set your default programs nhan vào nó. Sau đó, chon Internet Explorer trên khung ben trái và bam vao tùy chọn Set this program as default nhan OK để luu thiet lập. Bây gio ban có thể khoi dong giao dien Metro UI cua Internet Explorer 10 tu man hình Start o che độ toàn man hinh được rồi.
Lưu ý: Neu khong thể khôi phuc giao diện Metro cho IE10 duoc khi đang trên giao dien desktop, bạn co the tham khảo them tai đây Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

3. Mot so cách mo Control Panel:Không còn nút Start, viec truy cập vào Control Panel tro nen khó khăn hon moi khi bạn muon thuc hiện một tinh chinh nào đó cho he thống. Control Panel van còn hiện huu trong hệ thống nhung mac định bị ẩn đi, mot so cách sau day se giúp bạn mo chuong trình và ghim co định nó luon de thuận tiện cho viec sử dụng.


- Trên man hinh Desktop:Di chuyển con trỏ chuột đến góc dưới ben phai của màn hình, khi thấy hình ảnh thu nhỏ của man hinh Start nhấp chuột phải lên nó, bạn se thay một trình đơn ra với rất nhiều lệnh trong đó có Control Panel. Quen thuộc hơn, mở hộp thoại Run (Win+R) và gõ control.exe nhấn OK. hay nhấn chuột phải lên man hinh desktop chọn Personalize.
Lúc này, cua so Control Panel sẽ mở ra. Bạn nhấn chuột phải lên bieu tuong của nó trên taskbar chọn Pin this program to taskbar để ghim chương trình vào thanh tác vụ hệ thống.
- Trên man hinh Start:
Bạn nhấn tổ hợp phím Win+F và gõ từ khóa Control Panel vào hộp tìm tìn kiếm nhấn Enter. Bạn se thay Control Panel bên bảng kết quả bên trái, chọn chương trình bằng cach nhan chuột phải lên nó. Sau đó, nhan vao biểu tượng Pin to Start bên dưới, Control Panel sẽ xuất hiện trên man hinh Start.

Chúc các bạn thành công
By nh0ck_w33py
#568730 sao minh khong có phần Got apps trong Spotlight bạn ơi.mình bi mat cái biểu tuong music rồi giờ khong biet khôi phục sao luôn.vào all app cung chang thấy nhưng bam vao 1 bài hat thi nó lại hiện lên.
By lanhlung_votinh_chien_hetminh_9x
#568774 1. Phục hoi ung dụng Metro he thong bị gỡ bỏ:
Mặc định, trên Windows 8 se co rất nhiều ung dung Metro được cai dat sẵn như Camera, Photos, Reader, Mail, Calendar, People, Xbox LIVE Games, Solitaire, Music, Maps, Video, SkyDrive,… Nhung trong quá trình vọc, bạn lo tay gỡ bỏ no nay muốn phục hoi lai để sử dung chung nhưng không biet cach thực hiện.
]


Cách phục hoi rat dễ, chúng ta se truy cập vao kho ứng dụng Windows Store bang cach nhấn biểu tuong Store trên man hinh Start. Tim den phần Spotlight nhan bieu tượng Got apps? (hình hộp quà) ban se thấy danh sach day đủ các ung dung Metro của hệ thống. Ban nhan vào ung dung bị go bo muốn cai dat lại hay chua có, trang cai dat ứng dụng mo ra nhấn nút càiben trái.


2. Khoi phuc giao dien Metro cho IE10:Một so nguoi dùng thắc mac khong hiểu tại sao khi khoi dong IE10 trong man hinh Start đều chuyen sang phiên bản giao dien trên desktop chu khong phải giao dien Metro. Nguyen nhan của sự viec nay chỉ co the xảy ra khi ban cai đặt một trinh duyet web mới nhu Mozilla Firefox, Google Chrome duoc thiết lập lam trinh duyệt mac dinh hệ thống. Vì vậy, để giai quyet vấn đề nay chung ta chỉ can thiet lập lại Internet Explorer 10 la trình duyệt web mac định trong Windows 8.Đầu tiên, ban mo Control Panel (xem cach bên dưới), nhap Default programs vào khung tim kiếm bên phai phia trên cửa so nhan Enter. Bạn co the nhìn thấy lien ket Set your default programs nhan vao nó. Sau đó, chọn Internet Explorer tren khung bên trái va bam vào tùy chon Set this program as default nhan OK để lưu thiết lập. Bay gio bạn co the khởi dong giao diện Metro UI cua Internet Explorer 10 tu màn hình Start o chế độ toan man hình được rồi.
Lưu ý: Nếu không thể khoi phuc giao dien Metro cho IE10 duoc khi đang tren giao diện desktop, ban co thể tham khao them tại đây Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

3. Một so cach mở Control Panel:Không con nut Start, việc truy cap vào Control Panel tro nên khó khan hon mỗi khi ban muon thực hiện mot tinh chỉnh nào do cho hệ thống. Control Panel van con hiện hữu trong he thống nhưng mac dinh bị ẩn đi, một so cach sau đây se giup bạn mở chuong trinh và ghim co dinh nó luôn de thuan tiện cho viec su dụng.


- Tren man hình Desktop:Di chuyển con trỏ chuột đến góc dưới bên phải của màn hình, khi thấy hình ảnh thu nhỏ của man hinh Start nhấp chuột phải lên nó, ban se thấy một trình đơn ra với rat nhieu lệnh trong đó có Control Panel. Quen thuộc hơn, mở hộp thoại Run (Win+R) và gõ control.exe nhấn OK. hay nhấn chuột phải lên man hinh desktop chọn Personalize.
Lúc này, cửa sổ Control Panel sẽ mở ra. Ban nhan chuột phải lên biểu tượng của nó trên taskbar chọn Pin this program to taskbar để ghim chuong trinh vào thanh tác vụ hệ thống.
- Tren man hình Start:
Bạn nhấn tổ hợp phím Win+F và gõ từ khóa Control Panel vào hộp tìm tìn kiếm nhấn Enter. Bạn sẽ thấy Control Panel bên bảng kết quả bên trái, chọn chuong trinh bằng cách nhấn chuột phải lên nó. Sau đó, nhan vao biểu tượng Pin to Start bên dưới, Control Panel sẽ xuất hiện tren man hình Start.

Chúc các bạn thành công Khoi phuc giao dien metro cho IE là set ie làm mac dinh cũng không được.
By tinhyeuxinhdep224
#568777 Bạn oi cho mình hỏi xíu: mình tai 1 bản ghost windows 8 tren mang về nhưng nut Start đã được chuyen sang giống windows 7, giờ minh muon đem về mac dinh thì làm the nao ? Thanks
By loitraitim_lt
#568806 Ban oi cho mình hỏi xíu: minh tai 1 bản ghost windows 8 tren mạng về nhung nut Start đã dc chuyen sang giống windows 7, gio minh muốn đem ve mac định thì lam the nào? Thanks Cai lai Windows.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement