Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By mrnguyen239
#567479 Xin cac pro giúp sao minh go corel x5 ra roi cài lại no bi thế này

mong các ban giup đang cần gấp.
By herotroy1015
#567508 Trước do ban đã cài ban nao rồi! Hãy go va tìm xóa nhung file hệ thống cua ban trước đó
By Osbert
#567529 Xin cac pro giúp sao minh gỡ corel x5 ra roi cai lại nó bi the này

mong cac ban giúp đang cần gấp.
No bao là trước do da có 1 ban cài khac cua Corel cho nen không cài được, nhung theo mình ở day la do bạn chua go sạch sẽ toan bo những phần con sot lại của Corel X5.

Bạn load phan mem Total Uninstaller nay ve để remove sach se những thứ con sot lại của phan mem nhé.
Neu nhu bạn có cai them 1 bản khac ban X5 thì cung remove nốt nhé.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement