Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By Cuithbrig
By angel12o6
#566342 nhu tieu đề trên phan mem nào táck loi bai hát ra khoi video re su dụng nói chung la tack lời nhu bang đĩa karaoke y cam ơn nhiều !!! tách bai hat ra khoi video thì dung Total Video Converter

còn tách nhac thi dùng goldwave
By vuminhduc_vt
#566384 day ne bạn, lần sau nho tìm trước khi post bài nhá
lười khong muon tìm tks nhé.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement