Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By Cale
#566074 tình hinh la mình down file bass.dll tren mang về và dua no vào system32 va len khai báo tren cmd thì máy lai bao là bass.dll is not recognized as an internal or external command operable program or batch file

mình da thu một số cach nhu đổi đường dan file path trong my computer......control panel / program mo telnet .......kể ca viec cài lại window 2 lần và ket qua không có gi thay đổi

mong cac bac ra tay giup do tiểu đệ
By nhok_rin
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement