Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By heobuheobu_9999
#565381 Mình sai Yuor Uninstaller 2012. Minh bi lỗi Resiurce ID_URSOFT not found

có bạn nao bi cách sửa không ?
By Wat
#565411 Mình cung gap lỗi này rồi, không tim ra cách khắc phuc nen tạm quay ve xai bản 7.4.2012.01 hay 7.4.2012.05 là OK.
By vip_boy_bk
#565527 sài bản 7.4.2012.05 đó co ca keyen
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement