Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By Tubetxinh_dangyeughe
#565379 Mình voc Phần mềm Ccleaner vô phan Don vùng trống cho o đĩa xong thi o C từ trống 70/150GB gio con có 112kb/150 GB . Bạn nao biet cách khôi phuc huong dẫn mình với.
By Unai
By lanhlung_votinh_chien_hetminh_9x
#565427 112kb hay 112gb 112 kb . Lúc dau con 7mb/150GB, tưởng no su dụng tạm bo nho để lưu thong tin lúc nó don vung trống nên restart lai là nó khoi phuc lại bình thuong ai ngờ nó tut xuong còn 112kb/150GB. Khong hieu sao luôn .
By vovaan
#565442 Theo minh thi lúc đầu no don được 7mb rac nen sau đó ban don tiếp chỉ con 112kb thôi. không co gi nguy hiểm cả. Không phai o c còn trong 112kb như bạn nghĩ đâu.

Bạn có the KT lại bằng cach vao mycomputer xem sao.
By bibong0205
#565455 bạn dung lo , những thu gg dọn là toan rac k sư dung toi đâu ... cha le bạn lại muon mang ra về nha ? ? ? ? ? , lau lau minh dọn ổ system trong dc khoảng 4gb =]]
By txt1630
#565474 Theo minh thi lúc dau no dọn được 7mb rac nên sau do ban dọn tiếp chi con 112kb thôi. không co gì nguy hiểm cả. Khong phai ổ c con trong 112kb như ban nghi đâu.

Bạn co the KT lại bang cach vào mycomputer xem sao. ban dung lo , nhung thu gg dọn la toan rác k su dung tới đâu . . . cha lẽ bạn lai muon mang ra ve nha ????? , lau lau mình dọn o system trống dc khoang 4gb =]] Minh xai chuc năng Driver Wiper trong phan Tool của phần mem chu không phải phan Cleaner dọn rác binh thuong bạn ạ.
tìm va thiet lập ại bo nho ảo xem Ban vui lòng hướng dan minh với?
By pjm_boys
#565484 Bản chat cua CCleaner Drive Wiper Free Space Only (tam goi là dọn vùng trống) la de lên vung trong trên o dia cứng bằng du lieu trống (blank data) nhằm xoa sach mọi dấu vết, tài liệu, thông tin quan trong da xóa mà ban khong muốn ai biết (do xoa bang cách thông thuong thi vẫn có the khoi phục lại được, còn neu da wipe thì khong the khôi phục).

Chính blank data da làm đẩy o cung của bạn, nhung sau khi hoàn thanh qua trình dọn vung trong thì blank data se được xóa, va free space sẽ tro ve bình thường.


Có thể do ban khi thấy khong gian trống o dia bị thu hep nên đã dung CCleaner => CCleaner khong the tiếp tục cong viec đang dang dở.

Để khac phuc bạn hãy lam lai 1 lần nua va kiên nhẫn chờ đợi. Qua trinh wipe sẽ rat ton thời gian (co the đến hàng gio dong hồ) và tuy vao dung lượng vung trong trên đĩa cứng.


tim va thiết lập ai bo nhớ ảo xem Chẳng lien quan gì ở đây.
By Court
#565487 Ban chat của CCleaner Drive Wiper Free Space Only (tạm goi la dọn vùng trống) là de len vùng trong tren ổ dia cung bằng dữ lieu trong (blank data) nham xoa sạch mọi dấu vết, tài liệu, thong tin quan trọng da xoa mà bạn khong muon ai biết (do xoa bằng cách thong thuong thì vẫn co the khôi phục lại được, con neu đã wipe thi khong thể khôi phục).

Chính blank data da lam đẩy ổ cung cua bạn, nhưng sau khi hoan thanh quá trình don vung trống thì blank data se duoc xóa, và free space se tro về bình thường.


Có the do bạn khi thay khong gian trống o dia bị thu hep nen đã dừng CCleaner => CCleaner khong thể tiếp tuc cong việc đang dang dở.

Để khắc phuc ban hãy làm lai 1 lần nữa va kien nhẫn chờ đợi. Quá trinh wipe sẽ rất ton thoi gian (có the den hàng giờ đồng hồ) va tuy vào dung luong vung trống trên đĩa cứng. Minh ngoi đợi cho den khi nó làm cho xong moi tat (khoảng 1h30p) khong he dừng lại nữa chừng. Teo rồi, ngoi doi các bạn hướng dẫn tiếp vậy, khi nao online là 5p f5 mot lan từ hôm qua den giờ .
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement