Phần mềm hữu ích với Internet
By hainamluke
#525425 Checkô ghi nhớ thì không bị uot (trừ khi tắt trình duyệt).

Ghi nhớ + save pass thì dùng hoài.
By Justain
#525461 Mình để cả tuần không bị out, xem lại cookies của trình duyệt thử
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement