Phần mềm hữu ích với Internet
By tran_thanhhiep17
#507245 Cái này thì các bạn cũng biết nhiều rồi, nên mình sẽ nói ngắn gọn, đây là file host giúp mình vào file host rất ổn định từ trước đến giờ (đã test ở các mạng các nhau), tốc độ truy cập nhanh, upload ảnh và video cũng nhanh.


các bạn có thể download file host đó tại đây: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! (bạn copy link và paste vào thanh địa chỉ trên trình duyệt để tải về), copy file host vào C:\Windows\System32\Drivers\etc

Sau đó đổi DNS thành: 8.8.8.8/8.8.4.4


Vậy là các bạn có thể vào facebook bình thường rồi.


Nếu bạn không KẾT download file host thì có thể copy code dưới đây paste vào file host trong máy bạn:


127.0.0.1 localhost

::1 localhost


60.254.131.53 static.ak.fbcdn.net

60.254.131.63 static.ak.fbcdn.net

60.254.131.64 profile.ak.fbcdn.net

60.254.131.72 profile.ak.fbcdn.net

60.254.175.27 photos-h.ak.fbcdn.net

60.254.175.32 photos-h.ak.fbcdn.net

60.254.175.26 photos-a.ak.fbcdn.net

60.254.175.32 photos-a.ak.fbcdn.net

60.254.175.34 photos-a.ak.fbcdn.net

60.254.175.8 photos-a.ak.fbcdn.net

60.254.175.17 photos-a.ak.fbcdn.net

60.254.175.18 photos-a.ak.fbcdn.net

60.254.175.19 photos-a.ak.fbcdn.net

60.254.175.25 photos-a.ak.fbcdn.net


60.254.175.11 photos-b.ak.fbcdn.net

60.254.175.9 photos-b.ak.fbcdn.net


60.254.175.18 photos-c.ak.fbcdn.net

60.254.175.33 photos-c.ak.fbcdn.net

60.254.175.17 photos-d.ak.fbcdn.net

60.254.175.32 photos-d.ak.fbcdn.net

60.254.175.32 photos-e.ak.fbcdn.net

60.254.175.9 photos-e.ak.fbcdn.net


60.254.175.11 photos-f.ak.fbcdn.net

60.254.175.9 photos-f.ak.fbcdn.net

60.254.175.18 photos-g.ak.fbcdn.net

60.254.175.33 photos-g.ak.fbcdn.net


60.254.131.63 static.ak.facebook.com

60.254.131.53 static.ak.facebook.com


60.254.131.80 external.ak.fbcdn.net

60.254.131.54 external.ak.fbcdn.net


60.254.131.55 creative.ak.fbcdn.net

60.254.131.56 creative.ak.fbcdn.net


63.150.131.97 a7.sphotos.ak.fbcdn.net

63.150.131.48 a7.sphotos.ak.fbcdn.net

63.150.131.51 a7.sphotos.ak.fbcdn.net

63.150.131.64 a7.sphotos.ak.fbcdn.net

63.150.131.91 a7.sphotos.ak.fbcdn.net

58.27.86.107 a5.sphotos.ak.fbcdn.net

58.27.22.137 a5.sphotos.ak.fbcdn.net

58.27.22.161 a5.sphotos.ak.fbcdn.net

117.104.139.64 a1.sphotos.ak.fbcdn.net

117.104.139.43 a1.sphotos.ak.fbcdn.net

117.104.139.40 a2.sphotos.ak.fbcdn.net

117.104.139.33 a2.sphotos.ak.fbcdn.net

118.214.190.146 a3.sphotos.ak.fbcdn.net

118.214.190.169 a3.sphotos.ak.fbcdn.net


60.254.170.110 s-static.ak.facebook.com

#66.220.153.28 developers.facebook.com

69.171.228.18 upload.facebook.com


69.171.227.63 1-jx-w.channel.facebook.com

69.171.227.63 0-jx-w.channel.facebook.com

66.220.155.55 attachments.facebook.com

#69.171.229.36 apps.facebook.com
31.13.79.7 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

31.13.79.7 facebook.com

31.13.79.7 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

31.13.79.7 login.facebook.com31.13.79.7 graph.facebook.com

31.13.79.7 register.facebook.com

31.13.79.7 vi-vn.connect.facebook.com

31.13.79.7 vi-vn.facebook.com

31.13.79.7 static.ak.connect.facebook.com

31.13.79.7 developers.facebook.com

31.13.79.7 error.facebook.com

31.13.79.7 channel.facebook.com

31.13.79.7 upload.facebook.com

31.13.79.7 register.facebook.com

31.13.79.7 bigzipfiles.facebook.com

31.13.79.7 pixel.facebook.com

31.13.79.7 upload.facebook.com

31.13.79.7 register.facebook.com

31.13.79.7 bigzipfiles.facebook.com

31.13.79.7 pixel.facebook.com

31.13.79.7 apps.facebook.com


Chúc các bạn thành công!
By natalie_tran_rbn
By zaike_2909
#507298 Cái này thì các bạn cũng biết nhiều rồi, nên mình sẽ nói ngắn gọn, đây là file host giúp mình vào file host rất ổn định từ trước đến giờ (đã test ở các mạng các nhau), tốc độ truy cập nhanh, upload ảnh và video cũng nhanh.


các bạn có thể download file host đó tại đây: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! (bạn copy link và paste vào thanh địa chỉ trên trình duyệt để tải về), copy file host vào C:\Windows\System32\Drivers\etc

Sau đó đổi DNS thành: 8.8.8.8/8.8.4.4


Vậy là các bạn có thể vào facebook bình thường rồi.


Nếu bạn không KẾT download file host thì có thể copy code dưới đây paste vào file host trong máy bạn:


127.0.0.1 localhost

::1 localhost


60.254.131.53 static.ak.fbcdn.net

60.254.131.63 static.ak.fbcdn.net

60.254.131.64 profile.ak.fbcdn.net

60.254.131.72 profile.ak.fbcdn.net

60.254.175.27 photos-h.ak.fbcdn.net

60.254.175.32 photos-h.ak.fbcdn.net

60.254.175.26 photos-a.ak.fbcdn.net

60.254.175.32 photos-a.ak.fbcdn.net

60.254.175.34 photos-a.ak.fbcdn.net

60.254.175.8 photos-a.ak.fbcdn.net

60.254.175.17 photos-a.ak.fbcdn.net

60.254.175.18 photos-a.ak.fbcdn.net

60.254.175.19 photos-a.ak.fbcdn.net

60.254.175.25 photos-a.ak.fbcdn.net


60.254.175.11 photos-b.ak.fbcdn.net

60.254.175.9 photos-b.ak.fbcdn.net


60.254.175.18 photos-c.ak.fbcdn.net

60.254.175.33 photos-c.ak.fbcdn.net

60.254.175.17 photos-d.ak.fbcdn.net

60.254.175.32 photos-d.ak.fbcdn.net

60.254.175.32 photos-e.ak.fbcdn.net

60.254.175.9 photos-e.ak.fbcdn.net


60.254.175.11 photos-f.ak.fbcdn.net

60.254.175.9 photos-f.ak.fbcdn.net

60.254.175.18 photos-g.ak.fbcdn.net

60.254.175.33 photos-g.ak.fbcdn.net


60.254.131.63 static.ak.facebook.com

60.254.131.53 static.ak.facebook.com


60.254.131.80 external.ak.fbcdn.net

60.254.131.54 external.ak.fbcdn.net


60.254.131.55 creative.ak.fbcdn.net

60.254.131.56 creative.ak.fbcdn.net


63.150.131.97 a7.sphotos.ak.fbcdn.net

63.150.131.48 a7.sphotos.ak.fbcdn.net

63.150.131.51 a7.sphotos.ak.fbcdn.net

63.150.131.64 a7.sphotos.ak.fbcdn.net

63.150.131.91 a7.sphotos.ak.fbcdn.net

58.27.86.107 a5.sphotos.ak.fbcdn.net

58.27.22.137 a5.sphotos.ak.fbcdn.net

58.27.22.161 a5.sphotos.ak.fbcdn.net

117.104.139.64 a1.sphotos.ak.fbcdn.net

117.104.139.43 a1.sphotos.ak.fbcdn.net

117.104.139.40 a2.sphotos.ak.fbcdn.net

117.104.139.33 a2.sphotos.ak.fbcdn.net

118.214.190.146 a3.sphotos.ak.fbcdn.net

118.214.190.169 a3.sphotos.ak.fbcdn.net


60.254.170.110 s-static.ak.facebook.com

#66.220.153.28 developers.facebook.com

69.171.228.18 upload.facebook.com


69.171.227.63 1-jx-w.channel.facebook.com

69.171.227.63 0-jx-w.channel.facebook.com

66.220.155.55 attachments.facebook.com

#69.171.229.36 apps.facebook.com
31.13.79.7 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

31.13.79.7 facebook.com

31.13.79.7 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

31.13.79.7 login.facebook.com31.13.79.7 graph.facebook.com

31.13.79.7 register.facebook.com

31.13.79.7 vi-vn.connect.facebook.com

31.13.79.7 vi-vn.facebook.com

31.13.79.7 static.ak.connect.facebook.com

31.13.79.7 developers.facebook.com

31.13.79.7 error.facebook.com

31.13.79.7 channel.facebook.com

31.13.79.7 upload.facebook.com

31.13.79.7 register.facebook.com

31.13.79.7 bigzipfiles.facebook.com

31.13.79.7 pixel.facebook.com

31.13.79.7 upload.facebook.com

31.13.79.7 register.facebook.com

31.13.79.7 bigzipfiles.facebook.com

31.13.79.7 pixel.facebook.com

31.13.79.7 apps.facebook.com


Chúc các bạn thành công! sao minh vào không dc nữa , minh xai chrome
By wondergjrl_34
#507299 sao minh vào không dc nữa , minh xai chrome Mình đang dùng ngon nè VNPT

Code: 127.0.0.1 localhost
31.13.79.7 www.facebook.com
31.13.79.7 facebook.com
31.13.79.7 www.login.facebook.com
31.13.79.7 login.facebook.com
31.13.79.7 apps.facebook.com
31.13.79.7 upload.facebook.com
31.13.79.7 graph.facebook.com
31.13.79.7 register.facebook.com
31.13.79.7 vi-vn.connect.facebook.com
31.13.79.7 vi-vn.facebook.com
31.13.79.7 static.ak.connect.facebook.com
31.13.79.7 developers.facebook.com
31.13.79.7 error.facebook.com
31.13.79.7 channel.facebook.com
31.13.79.7 upload.facebook.com
31.13.79.7 static.ak.facebook.com
153.16.15.71 www.facebook.com
153.16.15.71 www.logins.facebook.com
153.16.15.71 facebook.com
153.16.15.71 logins.facebook.com
153.16.15.71 apps.facebook.com
153.16.15.71 upload.facebook.com
153.16.15.71 www.connect.facebook.com
153.16.15.71 graph.facebook.com
153.16.15.71 static.ak.connect.facebook.com
153.16.15.71 developers.facebook.com
153.16.15.71 error.facebook.com
96.17.180.162 channel.facebook.com
96.17.180.162 upload.facebook.com
96.17.180.162 register.facebook.com
96.17.180.162 bigzipfiles.facebook.com
96.17.180.162 pixel.facebook.com
96.17.180.162 upload.facebook.com
96.17.180.162 register.facebook.com
96.17.180.162 bigzipfiles.facebook.com
96.17.180.162 pixel.facebook.com?
By hiraikenaholic
#507358 Mình đang dùng ngon nè VNPT

Code: 127.0.0.1 localhost
31.13.79.7 www.facebook.com
31.13.79.7 facebook.com
31.13.79.7 www.login.facebook.com
31.13.79.7 login.facebook.com
31.13.79.7 apps.facebook.com
31.13.79.7 upload.facebook.com
31.13.79.7 graph.facebook.com
31.13.79.7 register.facebook.com
31.13.79.7 vi-vn.connect.facebook.com
31.13.79.7 vi-vn.facebook.com
31.13.79.7 static.ak.connect.facebook.com
31.13.79.7 developers.facebook.com
31.13.79.7 error.facebook.com
31.13.79.7 channel.facebook.com
31.13.79.7 upload.facebook.com
31.13.79.7 static.ak.facebook.com
153.16.15.71 www.facebook.com
153.16.15.71 www.logins.facebook.com
153.16.15.71 facebook.com
153.16.15.71 logins.facebook.com
153.16.15.71 apps.facebook.com
153.16.15.71 upload.facebook.com
153.16.15.71 www.connect.facebook.com
153.16.15.71 graph.facebook.com
153.16.15.71 static.ak.connect.facebook.com
153.16.15.71 developers.facebook.com
153.16.15.71 error.facebook.com
96.17.180.162 channel.facebook.com
96.17.180.162 upload.facebook.com
96.17.180.162 register.facebook.com
96.17.180.162 bigzipfiles.facebook.com
96.17.180.162 pixel.facebook.com
96.17.180.162 upload.facebook.com
96.17.180.162 register.facebook.com
96.17.180.162 bigzipfiles.facebook.com
96.17.180.162 pixel.facebook.com? ngon thật bao lẹ lun
By duc_chung_2571990
#507360 mình dùng cái này lướt nhanh như ngựa ô
Code: 66.220.149.11 facebook.com
69.171.288.74 www.facebook.com
69.171.288.40 m.facebook.com
69.171.234.22 vi-vn.connect.facebook.com
69.171.299.76 vi-vn.facebook.com
69.171.224.39 login.facebook.com
69.171.229.72 apps.facebook.com
66.220.151.30 vupload.facebook.com
66.220.146.105 upload.facebook.com
69.171.224.53 connect.facebook.com
69.171.229.75 graph.facebook.com
96.17.180.147 static.ak.connect.facebook.com
66.220.147.55 developers.facebook.com
69.171.224.39 error.facebook.com
69.171.299.76 register.facebook.com
69.171.234.39 blog.facebook.com
65.172.31.57 profile.ak.fbcdn.net
203.106.85.169 photos-a.ak.fbcdn.net
203.106.85.59 photos-b.ak.fbcdn.net
203.106.50.19 photos-c.ak.fbcdn.net
203.106.85.42 photos-d.ak.fbcdn.net
203.106.85.163 photos-e.ak.fbcdn.net
203.106.85.59 photos-f.ak.fbcdn.net
58.27.86.80 photos-g.ak.fbcdn.net
203.106.50.25 photos-h.ak.fbcdn.net
96.17.180.136 static.ak.fbcdn.net
96.17.180.139 b.static.ak.fbcdn.net
96.63.189.59 developers.facebook.com
69.171.229.72 pixel.facebook.com
69.171.234.38 api.facebook.com
96.17.180.139 external.ak.fbcdn.net
96.17.180.162 creative.ak.fbcdn.net
69.171.227.26 chat.facebook.com
66.220.145.63 bigzipfiles.facebook.com
69.63.179.70 secure.facebook.com
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement