Phần mềm hữu ích với Internet
By Denison
#500864 ních khác vào thì vẫn được nhưng cứ đăng nhập ních này thì nó hiện lên:


giúp e với.
By Noni_ieudychokeo
By Diondre
#500897 mrpen9x ních khác vào thì vẫn được nhưng cứ đăng nhập ních này thì nó hiện lên:


giúp e với. Bạn ấy file host mới là được. Mình đang dùng cái này rất tốt, không bị lỗi như bạn
Code: 60.254.131.53 static.ak.fbcdn.net60.254.131.63 static.ak.fbcdn.net
60.254.131.64 profile.ak.fbcdn.net
60.254.131.72 profile.ak.fbcdn.net
60.254.175.27 photos-h.ak.fbcdn.net
60.254.175.32 photos-h.ak.fbcdn.net
60.254.175.26 photos-a.ak.fbcdn.net
60.254.175.32 photos-a.ak.fbcdn.net
60.254.175.34 photos-a.ak.fbcdn.net
60.254.175.8 photos-a.ak.fbcdn.net
60.254.175.17 photos-a.ak.fbcdn.net
60.254.175.18 photos-a.ak.fbcdn.net
60.254.175.19 photos-a.ak.fbcdn.net
60.254.175.25 photos-a.ak.fbcdn.net


60.254.175.11 photos-b.ak.fbcdn.net
60.254.175.9 photos-b.ak.fbcdn.net


60.254.175.18 photos-c.ak.fbcdn.net
60.254.175.33 photos-c.ak.fbcdn.net
60.254.175.17 photos-d.ak.fbcdn.net
60.254.175.32 photos-d.ak.fbcdn.net
60.254.175.32 photos-e.ak.fbcdn.net
60.254.175.9 photos-e.ak.fbcdn.net


60.254.175.11 photos-f.ak.fbcdn.net
60.254.175.9 photos-f.ak.fbcdn.net
60.254.175.18 photos-g.ak.fbcdn.net
60.254.175.33 photos-g.ak.fbcdn.net


60.254.131.63 static.ak.facebook.com
60.254.131.53 static.ak.facebook.com


60.254.131.80 external.ak.fbcdn.net
60.254.131.54 external.ak.fbcdn.net


60.254.131.55 creative.ak.fbcdn.net
60.254.131.56 creative.ak.fbcdn.net


63.150.131.97 a7.sphotos.ak.fbcdn.net
63.150.131.48 a7.sphotos.ak.fbcdn.net
63.150.131.51 a7.sphotos.ak.fbcdn.net
63.150.131.64 a7.sphotos.ak.fbcdn.net
63.150.131.91 a7.sphotos.ak.fbcdn.net
58.27.86.107 a5.sphotos.ak.fbcdn.net
58.27.22.137 a5.sphotos.ak.fbcdn.net
58.27.22.161 a5.sphotos.ak.fbcdn.net
117.104.139.64 a1.sphotos.ak.fbcdn.net
117.104.139.43 a1.sphotos.ak.fbcdn.net
117.104.139.40 a2.sphotos.ak.fbcdn.net
117.104.139.33 a2.sphotos.ak.fbcdn.net
118.214.190.146 a3.sphotos.ak.fbcdn.net
118.214.190.169 a3.sphotos.ak.fbcdn.net


60.254.170.110 s-static.ak.facebook.com
66.220.153.28 developers.facebook.com
69.171.228.18 upload.facebook.com


69.171.227.63 1-jx-w.channel.facebook.com
69.171.229.36 apps.facebook.com


31.13.79.7 www.facebook.com
31.13.79.7 facebook.com
31.13.79.7 www.login.facebook.com
31.13.79.7 login.facebook.com
31.13.79.7 graph.facebook.com
31.13.79.7 register.facebook.com
31.13.79.7 vi-vn.connect.facebook.com
31.13.79.7 vi-vn.facebook.com
31.13.79.7 static.ak.connect.facebook.com


31.13.79.7 error.facebook.com
31.13.79.7 channel.facebook.com
31.13.79.7 upload.facebook.com
31.13.79.7 register.facebook.com
31.13.79.7 bigzipfiles.facebook.com
31.13.79.7 pixel.facebook.com
31.13.79.7 upload.facebook.com
31.13.79.7 register.facebook.com
31.13.79.7 bigzipfiles.facebook.com
31.13.79.7 pixel.facebook.com
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement