Phần mềm hữu ích với Internet
By nh0_sh0ck01
#463691 Website hỗ trợ download tài liệu từ tailieu.vn nhanh chóng dễ dàng, không giới hạn không cần tài khoản vip
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Để tránh một số điều luật giới hạn nên mình không đưa link lên đây, xem video là biết.

Link video: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Chú ý phần info video.


Chiều nay trang grab bất ngờ hết điểm bên mình vừa bổ sung.


Nếu quá trình sử dụng gặp lỗi gì đó vui lòng thông báo về


Email: [email protected]

Y!M: svcdsphue

Skype: cdsphue.net


Chúc tất cả người vui vẻ!
By huonguyen_mk
By nuocmattoiroivi1nguoicongai
#463766 Antalia Những hàng chữ & hình ảnh trong video nhỏ và chạy lẹ nên nhìn 0 biết gì hết. Bạn vui lòng chỉ dẫn bằng cách khác. Link video: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Chú ý phần info video.
By L0v3_M0n3y
#463835 vanfsn Có code thì share đi! Cái này muốn download thì phải đăng nhập cdsphue trước! Code thì mình phát triển từ cái này.
PHP Code: <?php
/* 
http://freecode.vn/[email protected]/showthread.php?185405-Xin-code-get-link-http-ngheovuotkho.com-tailieuvn&p=824823#post824823
*/
//tailieu.vn username
$user_name="";
$user_id="";
$password="";
if(!isset($_POST['captcha_input_DL'])||!isset($_POST['captcha_id_DL']) ){
$data = 'txtLoginUsername='.$user_name.'&txtLoginPassword='.$password;

//LOGIN
_cURL("http://tailieu.vn/tai-khoan/dangnhap.html", FALSE, TRUE, "JAR", "", "", "POST", $data);

$durl = _extra_token(_cURL("http://tailieu.vn/xem-tai-lieu/bai-tap-vat-lieu-xay-dung-part-10.1056093.html", FALSE, FALSE),'/(http\:\/\/tailieu\.vn\/download\/)(.*)(.html)/');

//print_r(_cURL($durl[0],FALSE, FALSE));
//http://tailieu.vn/download/document/NzQ2MTM3MjA1NjQ5.MjA1NjQ5.html

$data ="xjxfun=changeCaptcha&xjxr=1327118305101&xjxargs[]=spmImgCaptchaDL&xjxargs[]=captcha_id_DL";
//echo(_cURL($durl[0], TRUE, TRUE, "FILE", "", "", "POST", $data));

$captcha= _extra_token((_cURL($durl[0], FALSE, FALSE, "FILE", "", "", "POST", $data)),'/(\<img src\=')(.*)(' \/\>\]\])(.*)(captcha_id_DL"\)\.value\=")(.*)("\;\]\]\>\<\/cmd\>)/');
$drul=$durl[0];
//echo $captcha;
//print_r($captcha);
//echo $captcha[2];
//echo $captcha[6];
?>
<?php //print_r( get_headers($drul));?>
<form method="POST">
<img src="<?php echo $captcha[2];?>">
<input type="text" name="captcha_input_DL">
<input type="hidden" name="captcha_id_DL" value="<?php echo $captcha[6];?>">
<input type="hidden" name="dl_url" value="<?php echo $drul ?>">
<input type="submit" value="submit">
</form>

<?php
} else if(isset($_POST['captcha_input_DL'])&&isset($_POST['captcha_id_DL']) ){
$data= "xjxfun=getDownload&xjxr=1327118305101&xjxargs[]=captcha_id_DL<%2Fk>".$_POST['captcha_id_DL']."<%2Fv><%2Fe>DocID<%2Fk>1056093<%2Fv><%2Fe>MemberID<%2Fk>".$user_id."<%2Fv><%2Fe>captcha_input_DL<%2Fk>".$_POST['captcha_input_DL']."<%2Fv><%2Fe><%2Fxjxobj>";

echo(_cURL($_POST['dl_url'], FALSE, FALSE, "FILE", "", "", "POST", $data));

//echo(_cURL($_POST['dl_url'], FALSE, FALSE, "FILE", "", array('Cookie:    __utma=17582246.1533178250.1327112228.1327114430.1327118286.3; __utmz=17582246.1327118286.3.3.utmcsr=localhost.cdsphue.net|utmccn=(referral)|utmcmd=referral|utmcct=/leech-tailieu/; s_nr=1327118646693-Repeat; tailieuvn=43ostcpdcmdjfus5209nmss3p6; s_cc=true; s_sq=hotcourseshcvietnamprod%3D%26pid%3Dhttp%3A//tailieu.vn/xem-tai-lieu/bai-tap-vat-lieu-xay-dung-part-10.1056093.html%26oid%3D'.$drul.'%26ot%3DA; __utmb=17582246.5.10.1327118286; __utmc=17582246','Host: tailieu.vn','Referer: '.$drul,'User-Agent:    Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10.5; en-US; rv:1.9.0.4) Gecko/2008092417 Firefox/3.0.3'), "POST", $data));

//echo $_POST['captcha_input_DL']."
";
//echo $_POST['captcha_id_DL']."
";
}

function _cURL($URL_, $NOBODY_=FALSE, $HEADER_=TRUE, $COOKIE_="FILE", $USERAGENT_="Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10.5; en-US; rv:1.9.0.4) Gecko/2008092417 Firefox/3.0.3",$HTTPHEADER_=NULL, $METHOD_="GET", $DATA_="", $SESSION_=false){
    $ch = curl_init();
    curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $URL_);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, $HEADER_);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_NOBODY, $NOBODY_); 
    curl_setopt($ch,CURLOPT_COOKIE,1);
    
    if($COOKIE_=="JAR"){
        curl_setopt($ch, CURLOPT_COOKIEJAR, dirname(__FILE__).'/tmp/cookie');
    }else curl_setopt($ch, CURLOPT_COOKIEFILE, dirname(__FILE__).'/tmp/cookie');
    
    curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, $USERAGENT_);
    
    if($HTTPHEADER_!=NULL){
        curl_setopt ($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $HTTPHEADER_);
    }
    
    if($METHOD_=="POST"){
        curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
        curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $DATA_);
    }
    curl_setopt($ch, CURLOPT_COOKIESESSION, $SESSION_); 
    
    return curl_exec($ch);
    //curl_close($ch);
}

function _extra_token($STRING_, $REGEX_){
    preg_match($REGEX_,
    $STRING_, $matches);
    return $matches;
}


Tụi mình cũng vừa mở cửa cho khách cũng download được rồi.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement