Phần mềm hữu ích với Internet
By bestking13
#461695 tai sao minh vao yahoo messenger khong duoc va vao trang wed microsoft update thi no thong bao Explanation: The IP address for the website you requested could not be found.


Try the following:

Refresh page: Search for the page again by clicking the Refresh button. The timeout may have occurred due to Internet congestion.

Check spelling: Check that you typed the Web page address correctly. The address may have been mistyped.

Access from a link: If there is a link to the page you are looking for, try accessing the page from that link.

If you are still not able to view the requested page, try contacting your administrator or Helpdesk.
Technical Information (for support personnel)

Error Code 11001: Host not found

Background: This error indicates that the gateway could not find the IP address of the website you are trying to access. This is usually due to a DNS-related error.

Date: 4/8/2010 1:36:29 AM

Server: stcphy_svr03.stcphy.mof

Source: DNS error
By cuvo_12a9_nk_2006
#461696 em vừa làm tất cả các cách như trên rùi nhưng vẫn không đựoc e thử ping và kết quả nè :

mong các pác giúp được
By yeuem_kodc_li_cuyeu
#461697 dùng riêng biệt 1 đường mạng thôi xem nào,chắc chắn lúc cài đặt các soft liên quan đến net vừa làm thay đổi thông số của option internet và các ứng dụng liên quan rồi... các bạn trên vừa đưa ra nhiều cách rồi,t chỉ nghĩ đơn giản vào trình duyệt web của b,xem lại connect có phải dùng proxy auto không hay chọn proxy ip tĩnh rồi

---------- Post added at 10:33 ---------- Previous post was at 10:36 ----------

van xin tai sao minh vao yahoo messenger khong duoc va vao trang wed microsoft update thi no thong bao Explanation: The IP address for the website you requested could not be found.


Try the following:

Refresh page: Search for the page again by clicking the Refresh button. The timeout may have occurred due to Internet congestion.

Check spelling: Check that you typed the Web page address correctly. The address may have been mistyped.

Access from a link: If there is a link to the page you are looking for, try accessing the page from that link.

If you are still not able to view the requested page, try contacting your administrator or Helpdesk.
Technical Information (for support personnel)

Error Code 11001: Host not found

Background: This error indicates that the gateway could not find the IP address of the website you are trying to access. This is usually due to a DNS-related error.

Date: 4/8/2010 1:36:29 AM

Server: stcphy_svr03.stcphy.mof

Source: DNS error bạn thì làm như tui nói trên chắc là okie đấy...
By yeuroibo_chuyennhophaikoanh_7761
#461721 Híc..của mình nó hiện như thế này không biết tại sao

Server Error in '/' Application.

There is not enough space on the disk.

Description: An unhandled exception occurred during the execution of the current web request. Please review the stack trace for more information about the error and where it originated in the code.


Exception Details: System.IO.IOException: There is not enough space on the disk.Source Error:


The source code that generated this unhandled exception can only be shown when compiled in debug mode. To enable this, please follow one of the below steps, then request the URL:


1. Add a "Debug=true" directive at the top of the file that generated the error. Example:


<%@ Page Language="C#" Debug="true" %>


or:


2) Add the following section to the configuration file of your application:


<configuration>

<system.web>

<compilation debug="true"/>

</system.web>

</configuration>


Note that this second technique will cause all files within a given application to be compiled in debug mode. The first technique will cause only that particular file to be compiled in debug mode.


Important: Running applications in debug mode does incur a memory/performance overhead. You should make sure that an application has debugging disabled before deploying into production scenario.


Stack Trace:


[IOException: There is not enough space on the disk.

]

System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath) +7717304

System.IO.FileStream.WriteCore(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count) +7479135

System.IO.FileStream.FlushWrite(Boolean calledFromFinalizer) +33

System.IO.FileStream.Dispose(Boolean disposing) +86

System.IO.Stream.Close() +17

System.IO.StreamWriter.Dispose(Boolean disposing) +149

System.IO.TextWriter.Dispose() +17

files_chat.saveToJs(String sContent) +443

ASP.viewchat_chat_plug_jq_crossdomain_ascx.__Rende r__control1(HtmlTextWriter __w, Control parameterContainer) +1629

System.Web.UI.Control.RenderChildrenInternal(HtmlT extWriter writer, ICollection children) +256

System.Web.UI.Control.RenderChildren(HtmlTextWrite r writer) +19

System.Web.UI.Control.Render(HtmlTextWriter writer) +10

System.Web.UI.Control.RenderControlInternal(HtmlTe xtWriter writer, ControlAdapter adapter) +27

System.Web.UI.Control.RenderControl(HtmlTextWriter writer, ControlAdapter adapter) +99

System.Web.UI.Control.RenderControl(HtmlTextWriter writer) +25

ASP.home_profile_aspx.__Render__control1(HtmlTextW riter __w, Control parameterContainer) +378

System.Web.UI.Control.RenderChildrenInternal(HtmlT extWriter writer, ICollection children) +256

System.Web.UI.Control.RenderChildren(HtmlTextWrite r writer) +19

System.Web.UI.Page.Render(HtmlTextWriter writer) +29

System.Web.UI.Control.RenderControlInternal(HtmlTe xtWriter writer, ControlAdapter adapter) +27

System.Web.UI.Control.RenderControl(HtmlTextWriter writer, ControlAdapter adapter) +99

System.Web.UI.Control.RenderControl(HtmlTextWriter writer) +25

System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint) +1266Version Information: Microsoft .NET Framework Version:2.0.50727.3623; ASP.NET Version:2.0.50727.3618
By sweet_candy_108
#461722 This page contains the following errors:


error on line 1 at column 2: StartTag: invalid element name

Below is a rendering of the page up to the first error.

mong các bạn chỉ giúp cái đau dầu quá

---------- Bài thêm lúc 09:56 ---------- Bài trước là lúc 09:50 ----------

Lỗi Phân tích XML: không đúng dạng

Địa chỉ: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Dòng số 1, Cột 2:<%@ page title="" language="C#" masterpagefile="~/MasterPage.master" autoeventwireup="true" inherits="_Default, App_Web_w9mzacns" theme="Default" %>

-^


thế này em phải sửa sao đây
By Canning
#461724 máy e cũng vậy 1 số trang web như Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! với cái tức nhất là google cũng không vào được-----------chán ơi là chán, các bạn giúp e với
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement