Phần mềm hữu ích với Internet
By kumatri185
#422015 update 20h50 17/1
27.2.0.49:808

27.2.0.37:808

27.2.0.59:808

27.2.0.25:808

220.231.88.20:3128

27.2.0.27:808

123.30.183.119:8888

27.2.0.5:808

222.255.27.150:31280

210.86.239.131:3128

27.2.0.3:808

27.2.0.15:808

112.197.8.40:808

221.132.37.55:8080


Lưu ý: nên test các con 3128 31280 8888 trước vì dễ max, khi proxy cùi speed ~100kb thì nên down nhiều file 1 lúc, 1 file down không proxy, sau đó add proxy vào down file khác rồi laị add tiếp proxy nữa để down file tiếp theo thì có thể tận dụng hết băng thông
By penhox_codon
#422016 update 9h50 18/1
118.69.36.142:80

113.161.88.188:80

115.78.135.30:80

27.2.0.59:808

113.160.112.242:8080

27.2.0.25:808

27.2.0.49:808

123.30.183.119:8888

118.69.71.143:3128

27.2.0.27:808

27.2.0.37:808

222.255.27.150:31280

118.69.225.252:8080

202.191.57.37:443

113.161.77.184:8080

27.2.0.15:808

112.197.8.40:808

27.2.0.3:808

210.86.239.131:3128

113.161.69.92:8080

27.2.0.5:808

220.231.88.20:3128

221.132.37.55:8080
By xoaixanh_cham_muoiot_girl87
#422117 update 9g30 19/1/2012
113.161.88.188:80

118.69.36.142:80

115.78.135.30:80

27.2.0.49:808

123.30.183.119:8888

112.197.8.24:808

112.197.8.7:808

27.2.0.47:808

27.2.0.37:808

27.2.0.27:808

27.2.0.25:808

202.191.57.37:443

112.197.8.19:808

220.231.88.20:3128

27.2.0.5:808

112.197.8.40:808

113.161.69.92:8080

27.2.0.3:808

27.2.0.15:808

210.86.239.131:3128

113.161.77.184:8080

118.69.225.252:8080

222.255.27.150:31280

221.132.37.55:8080
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement