Phần mềm hữu ích với Internet
By Kearney
By tienthanh_232007
#957533 lúc trước mình cũng bị trường hợp giống như vậy, bạn thử mở file host và xoá toàn bộ cái nào liên quan đến facebook thử xem sao
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement