Phần mềm hữu ích với Internet
By pu_diem
#957514 2 hôm nay không hiểu sao vô face lag chậm thế các bạn ơi. trong khi những trang khác vẫn bình thường xem 18+ youtube nhanh lắm.chỉ mỗi face là cứ load load y như mấy hôm bị đứt cắp vậy.em dùng windows 10.ko cài phần mềm diệt vius nào cả
By lovetodieorlovetolife
By cam_ve_quan_147
#957583 dùng file host này thử bạn


173.252.110.27 facebook.com

173.252.110.27 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

173.252.110.27 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

173.252.110.27 login.facebook.com

173.252.110.27 apps.facebook.com

173.252.110.27 graph.facebook.com

173.252.110.27 register.facebook.com

173.252.110.27 vi-vn.connect.facebook.com

173.252.110.27 vi-vn.facebook.com

173.252.110.27 static.ak.connect.facebook.com

173.252.110.27 developers.facebook.com

173.252.110.27 error.facebook.com

173.252.110.27 channel.facebook.com

173.252.110.27 register.facebook.com

173.252.110.27 bigzipfiles.facebook.com

173.252.110.27 pixel.facebook.com

173.252.110.27 upload.facebook.com

173.252.110.27 register.facebook.com

173.252.110.27 bigzipfiles.facebook.com

173.252.110.27 pixel.facebook.com

173.252.110.27 logins.facebook.com

173.252.110.27 graph.facebook.com

173.252.110.27 developers.facebook.com

173.252.110.27 error.facebook.com

173.252.110.27 register.facebook.com

173.252.110.27 blog.facebook.com

173.252.110.27 channel.facebook.com

173.252.110.27 connect.facebook.com

173.252.110.27 bigzipfiles.facebook.com

Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement