Phần mềm hữu ích với Internet
By namok20042005
#911619 File Bash sau đây giúp lấy link FShare trên RPi hay trên máy chạy Linux.

  • Input: Tham số dòng lệnh là các link FShare cách nhau khoảng trắng như link1 link2 ... hay tập tin text chứa các link FShare, mỗi link một dòng
  • Output: Tập tin text chứa các link VIP tương ứng


Quá trình lấy link rất nhanh! File output có thể dùng cho Aria2 hay PyLoad để tải về


Nguồn: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

#!/bin/bash
if [[ $# -eq 0 ]]; then
echo usage: $(basename $0) link1 [link2...]
echo or $(basename $0) linkFile
exit 1
fi

WWW='https://www.fshare.vn'
UA='Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko'
CK='./cookies'

#Thay bằng tài khoản FShare của bạn
usr='[email protected]'
pwd='yourPassword'

outFile='./fsVIP.txt'

p=$(curl -skLG -b "$CK" -c "$CK" -A "'$UA'" $WWW)

#Chưa login?
if ! [[ "$p" =~ "$usr" ]]; then
echo Đăng nhập...
csrf=$(echo $p | grep -Po '(\b[a-f0-9]+\b)(?=" name="fs_csrf")' | head -1)
p=$(curl -sikL -b $CK -c $CK -A "'$UA'" -e $WWW -d "fs_csrf=$csrf&LoginForm[email]=$usr&LoginForm[password]=$pwd&LoginForm[rememberMe]=1" $WWW/login)
fi

#User VIP?
if ! [[ "$p" =~ '">VIP</' ]]; then
echo 'Vui lòng đăng nhập với tài khoản VIP!'
exit 1
fi

#Danh sách link fshare
lnks="[email protected]"
if [ -f "$lnks" ]; then
#Đổi ký tự xuống dòng bằng khoảng trắng
lnks=$(cat "$lnks" | sed -E 's/[\n\r]+/ /')
fi

for lnk in $lnks; do

#Đổi http: thành https:
lnk=$(echo $lnk | sed -e 's/http:/https:/')

#Lấy link VIP từ $lnk
lnkVIP=$(curl -iksG -b $CK -A "'$UA'" $lnk | grep -Po '(?<=^Location: )(.+)$')
if [ "$lnkVIP" == '' ]; then

#Không tìm thấy link VIP, nguyên nhân: link có mật khẩu, link folder, tài khoản đang dùng...
lnkVIP="$lnk: Lỗi!"
echo $lnkVIP
else
echo "$lnk: Xong!"
fi

#Ghi link VIP vào file
echo $lnkVIP >> $outFile
done

#Logout
curl -kLG -b $CK -A "'$UA'" $WWW/logout >/dev/null 2>&1
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#911712 Mình thích viết bằn PHP, .NET đều được hết, ai có chia sẻ với
Kết nối đề xuất: