Phần mềm hữu ích với Internet
By nguoidoi25251325
#890812 Lấy link VIP FShare v2 chỉ dùng vài dòng lệnh curl. Xem Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By sep_truong
By nangtienca004
#890839 bác ghi ra luôn đi chứ đưa link ra ngoài làm gì vậy?? Tìm từ khóa input trong form _login-form


Dùng FireFox mở Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm chuột phải lên Địa chỉ Email hay Mật khẩu, chọn Inspect Element

Dò lên trên, tìm phần tử form. Bấm chuột phải lên phần tử form, chọn Copy Outer HTML

Dán vào một trình soạn thảo có chức năng tìm kiếm như Notepad++, Adobe Dreamweaver, MS Word…

Tìm kiếm tất cả từ khóa input


Input fs_csrf chứa một dãy số thay đổi mỗi lần mở trang chủ fshare; LoginForm[email] chứa email, LoginForm[password] chứa mật khẩu của tài khoản FShare, LoginForm[rememberMe] mặc định có giá trị 0.


Đoạn mã sau đây mở trang FShare bằng curl và lấy giá trị fs_csrf, sau đó login
WWW='https://www.fshare.vn'
UA='Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0)'
CK=$(tempfile)
usr='fshare_usr'
pwd='fshare_pwd'

#Mở trang chủ fshare
p=$(curl -skG -c "$CK" -A "'$UA'" $WWW)
#Lấy giá trị fs_csrf
csrf=$(echo $p | grep -Po '(\b[a-f0-9]+\b)(?=" name="fs_csrf")' | head -1)
#Login
p=$(curl -skL -b $CK -c $CK -A "'$UA'" -e $WWW -d "'fs_csrf=$csrf&LoginForm[email]=$usr&LoginForm[password]=$pwd&LoginForm[rememberMe]=0'" $WWW/login) Việc tiếp theo là kiểm tra xem p có chứa dấu hiệu cho thấy login thành công hay không, thí dụ $usr
#Nếu đã login
if [[ "$p" =~ "$usr" ]]; then
...
fi] Sau khi login thành công, file cookies $CK chứa các thông tin cần thiết về user. Dùng file cookies này trong câu lệnh curl để lấy link VIP và logout


FShare v2 dùng https. Ta cần lấy header có chứa link VIP nên không cho chuyển tiếp trang.
#Đổi http: thành https:
fsLink=$(echo $fsLink | sed 's/http:/https:/')
#Lấy link VIP từ $fsLink
lnkVIP=$(curl -ikG -b $CK -A "'$UA'" $fsLink | grep -Po '(?<=^Location: )(.+)$')
...
#Logout
curl -kLG -b $CK -A "'$UA'" $WWW/logout] Chú ý rằng FShare kiểm tra user-agent và referer nên cần ghi -A “‘$UA'” -e $WWW trong câu lệnh POST
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement