Phần mềm hữu ích với Internet
By Eoforwic
By Kelle
By Ryton
#885835 Đơn giản là sử dụng 2 tk ; 1 cái chính bao gồm thông tin thực và 1 cái phụ khai gian trên 18 tuổi try cập những thứ '' bla bla .... ''
By buingoc_duc2003
#885840 Đơn giản là sử dụng 2 tk ; 1 cái chính bao gồm thông tin thực và 1 cái phụ khai gian trên 18 tuổi try cập những thứ '' bla bla .... '' Đã báo VTV bạn khai man tuổi J/K

Nhưng tại sao phải sử dụng 2 tk nhỉ??? Không lẽ bạn chưa đủ 18 tuổi?
Kết nối đề xuất: