Phần mềm hữu ích với Internet
By giangchau_vt2004
#803416 Em muốn đổi tên thành tiếng Anh hoàn toàn mà gặp lỗi này "Chúng tui yêu cầu mọi người dùng tên thật của họ trên Facebook. Nếu bạn muốn thêm một tên thay thế,bạn có thể làm như vậy sau khi bạn đổi tên." Cao nhân giúp đỡ@[email protected]!
By Dowle
#803480 Em muốn đổi tên thành tiếng Anh hoàn toàn mà gặp lỗi này "Chúng tui yêu cầu mọi người dùng tên thật của họ trên Facebook. Nếu bạn muốn thêm một tên thay thế,bạn có thể làm như vậy sau khi bạn đổi tên." Cao nhân giúp đỡ@[email protected]! - vậy thì bạn phải đổi ngôn ngữ là English rồi sao đó đổi tên
By bluewater200vn
#803481 - vậy thì bạn phải đổi ngôn ngữ là English rồi sao đó đổi tên Và đây là English bác ạ

We require everyone to use their real name on Facebook. If you'd like to add an alternative name, you may do so after you change your name.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement