Phần mềm hữu ích với Internet
By ngocban60
#774275 « SpeedGuide.net TCP Analyzer Results »

Tested on: 2014.03.24 02:21

IP address: 123.26.xxx.xxx

Client OS/browser: Windows XP (Chrome 33.0.1750.154)


TCP options string: 020405ac0103030101010402

MSS: 1452

MTU: 1492

TCP Window: 65536 (NOT multiple of MSS)

RWIN Scaling: 1 bits (2^1=2)

Unscaled RWIN : 32768

Recommended RWINs: 63888, 127776, 255552, 511104, 1022208

BDP limit (200ms): 2621kbps (328KBytes/s)

BDP limit (500ms): 1049kbps (131KBytes/s)

MTU Discovery: ON

TTL: 52

Timestamps: OFF

SACKs: ON

IP ToS: 00000000 (0)


TRÊN ĐÂY LÀ THÔNG SỐ MÀ MÌNH VÀO SPEEDGUIDE ĐỂ TEST. AI BIẾT CÁCH TINH CHỈNH TCP NHƯ THẾ NÀO CHO PHÙ HỢP THÌ BẢO MÌNH NHA!.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement