Phần mềm hữu ích với Internet
By dan_to_cua_ai_cungdo
#770169 Mình muốn kéo rộng phần câu hỏi, còn phần tích chọn cho nó bé lại được không ?

Mình thử từng mục chức năng trong google form nhưng mình chịu


Giúp mình nha mấy bạn, tại đang làm khảo sát để phục vụ chuyện học
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement