Phần mềm hữu ích với Internet
By nguyen_thu1611
#726614 Mình code đoạn code sau chức năng là hiển thị danh sách file và xóa file trong thư mục files, không hiểu lỗi gì mà sau khi click vào Delete thì không xóa được. Mong các cao thủ giúp đỡ với ạ
PHP Code: <?php 
if ($handle = opendir('files')) { 
    while (false !== ($entry = readdir($handle))) { 
        if ($entry != "." && $entry != "..") { 
            echo "<a href=\"$entry\">$entry</a> | <a href=\"?delete=$entry\">Delete</a><br>"; 
        } 
    } 
    closedir($handle); 

?>

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By thienthanh_ducminh
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement