Phần mềm hữu ích với Internet
By our_lov3_will_never_away
#705426 Trên host của mình giả sử: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! có các file dạng 1.dat, 2.dat, 3.dat, 4.dat vv... Mình muốn viết một chương trình cập nhật dữ liệu về máy tính bằng autoit. Cụ thể chuơng trình sẽ có thêm một file data.ini lưu dữ thông tin update. Khi chạy chương trình nó sẽ kiểm tra file data.ini xem giả sử nếu là 3.dat thì chương trình sẽ update file tiếp theo là 4.dat và tiếp tục như vậy đến khi không tìm thấy file thứ tự tiếp theo. Giả sử sau khi update file cuối là 9.dat thì ghi vào data.ini là 9.dat để lần sau cập nhật file kế tiếp. Thank trước ah
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement