Phần mềm hữu ích với Internet
By tidus_3012
#697199 Em đang làm một trang web có chức năng ghi lại địa chỉ IP của khách hàng nhưng không biết phải làm thế nào. Cụ thể nó sẽ có chức năng:

-Tạo file dulieu.txt

-Chmod file dulieu.txt thành 777

-Ghi dia chi ip của khách vào file dulieu.txt

-Kiểm tra nếu file dulieu.txt lớn hơn 3MB thì xóa file dulieu.txt đi.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement