Phần mềm hữu ích với Internet
By mntvinh
#664541 Các biểu tượng đặc biệt trong Skype


Ngoài 1 số biểu tượng truyền thống có sẵn trong phần mềm Skpe, bạn hoàn toàn có thể tạo ra những biểu tượng cảm xúc riêng, mang phong cách của bạn. Để làm được điều này, trước hết bạn cần download và cài đặt SKype vào máy tính.


Sau khi cài đặt xong bạn bắt đầu mở cửa sổ chat lên và dán những đoạn code này vào


(rain)(movie)(rain)(rain)(rain)(devil)(devil)(devil)(devil)(devil)(rain)(rain)(rain)(movie)(rain)
(rain)(movie)(movie)(devil)(devil)(devil)(devil)(devil)(devil)(devil)(devil)(devil)(movie)(movie)(rain)
(rain)(movie)(devil)(devil)(movie)(devil)(devil)(devil)(devil)(devil)(movie)(devil)(devil)(movie)(rain)
(rain)(devil)(devil)(devil)(devil)(movie)(devil)(devil)(devil)(movie)(devil)(devil)(devil)(devil)(rain)
(rain)(devil)(devil)(mail)(mail)(mail)(movie)(devil)(movie)(mail)(mail)(mail)(devil)(devil)(rain)
(devil)(devil)(devil)(mail)(movie)(mail)(devil)(movie)(devil)(mail)(movie)(mail)(devil)(devil)(devil)
(devil)(devil)(devil)(mail)(mail)(mail)(devil)(devil)(devil)(mail)(mail)(mail)(devil)(devil)(devil)
(devil)(devil)(devil)(devil)(devil)(devil)(devil)(devil)(devil)(devil)(devil)(devil)(devil)(devil)(devil)
(devil)(devil)(devil)(movie)(movie)(movie)(movie)(movie)(movie)(movie)(movie)(movie)(devil)(devil)(devil)
(devil)(devil)(devil)(movie)(mail)(mail)(mail)(mail)(mail)(mail)(mail)(movie)(devil)(devil)(devil)
(rain)(devil)(devil)(devil)(movie)(mail)(mail)(mail)(mail)(mail)(movie)(devil)(devil)(devil)(rain)
(rain)(devil)(devil)(devil)(devil)(movie)(mail)(mail)(mail)(movie)(devil)(devil)(devil)(devil)(rain)
(rain)(rain)(devil)(devil)(devil)(devil)(movie)(movie)(movie)(devil)(devil)(devil)(devil)(rain)(rain)
(rain)(rain)(rain)(devil)(devil)(devil)(devil)(devil)(devil)(devil)(devil)(devil)(rain)(rain)(rain)
(rain)(rain)(rain)(rain)(rain)(devil)(devil)(devil)(devil)(devil)(rain)(rain)(rain)(rain)(rain)

(smile)(smile)(smile)(smile)(hug)(hug)(smile)(smile)(smile)(hug)(hug)(smile)(smile)(smile)(smile)<br />
(smile)(smile)(smile)(hug)(hug)(hug)(hug)(hug)(hug)(hug)(hug)(hug)(smile)(smile)(smile)<br />
(smile)(smile)(smile)(hug)(hug)(hug)(hug)(hug)(hug)(hug)(hug)(hug)(smile)(smile)(smile)<br />
(smile)(smile)(smile)(smile)(hug)(hug)(hug)(H)(hug)(hug)(hug)(smile)(smile)(smile)(smile)<br />
(smile)(hug)(smile)(smile)(hug)(hug)(hug)(hug)(hug)(hug)(hug)(smile)(smile)(hug)(smile)<br />
(hug)(hug)(hug)(smile)(smile)(hug)(hug)(hug)(hug)(hug)(smile)(smile)(hug)(hug)(hug)<br />
(hug)(hug)(hug)(hug)(hug)(hug)(hug)(hug)(hug)(hug)(hug)(hug)(hug)(hug)(hug)<br />
(smile)(hug)(hug)(hug)(hug)(hug)(hug)(hug)(hug)(hug)(hug)(hug)(hug)(hug)(smile)<br />
(smile)(smile)(hug)(hug)(hug)(H)(H)(hug)(H)(H)(hug)(hug)(hug)(smile)(smile)<br />
(smile)(smile)(smile)(hug)(H)(H)(H)(H)(H)(H)(H)(hug)(smile)(smile)(smile)<br />
(smile)(smile)(smile)(hug)(H)(H)(H)(H)(H)(H)(H)(hug)(smile)(smile)(smile)<br />
(smile)(smile)(smile)(hug)(H)(H)(H)(H)(H)(H)(H)(hug)(smile)(smile)(smile)<br />
(smile)(smile)(smile)(hug)(hug)(H)(H)(H)(H)(H)(hug)(hug)(smile)(smile)(smile)<br />
(smile)(smile)(hug)(hug)(hug)(hug)(H)(H)(H)(hug)(hug)(hug)(hug)(smile)(smile)<br />
(smile)(smile)(hug)(hug)(hug)(hug)(hug)(H)(hug)(hug)(hug)(hug)(hug)(smile)(smile)

(hug)(hug)(hug)(hug)(hug)(hug)(hug)(hug)(hug)(hug)(hug)(hug)(hug)(hug)(hug)
(hug)(hug)(hug)(hug)(hug)(hug)(hug)(hug)(hug)(hug)(hug)(hug)(hug)(hug)(hug)
(hug)(hug)(hug)(inlove)(inlove)(inlove)(hug)(hug)(hug)(inlove)(inlove)(inlove)(hug)(hug)(hug)
(hug)(hug)(inlove)(inlove)(inlove)(inlove)(inlove)(hug)(inlove)(inlove)(inlove)(inlove)(inlove)(hug)(hug)
(hug)(inlove)(inlove)(inlove)(inlove)(inlove)(inlove)(inlove)(inlove)(inlove)(inlove)(inlove)(inlove)(inlove)(hug)
(hug)(inlove)(inlove)(inlove)(inlove)(inlove)(inlove)(inlove)(inlove)(inlove)(inlove)(inlove)(inlove)(inlove)(hug)
(hug)(inlove)(inlove)(inlove)(inlove)(inlove)(inlove)(inlove)(inlove)(inlove)(inlove)(inlove)(inlove)(inlove)(hug)
(hug)(hug)(inlove)(inlove)(inlove)(inlove)(inlove)(inlove)(inlove)(inlove)(inlove)(inlove)(inlove)(hug)(hug)
(hug)(hug)(hug)(inlove)(inlove)(inlove)(inlove)(inlove)(inlove)(inlove)(inlove)(inlove)(hug)(hug)(hug)
(hug)(hug)(hug)(hug)(inlove)(inlove)(inlove)(inlove)(inlove)(inlove)(inlove)(hug)(hug)(hug)(hug)
(hug)(hug)(hug)(hug)(hug)(inlove)(inlove)(inlove)(inlove)(inlove)(hug)(hug)(hug)(hug)(hug)
(hug)(hug)(hug)(hug)(hug)(hug)(inlove)(inlove)(inlove)(hug)(hug)(hug)(hug)(hug)(hug)
(hug)(hug)(hug)(hug)(hug)(hug)(hug)(inlove)(hug)(hug)(hug)(hug)(hug)(hug)(hug)
(hug)(hug)(hug)(hug)(hug)(hug)(hug)(hug)(hug)(hug)(hug)(hug)(hug)(hug)(hug)
(hug)(hug)(hug)(hug)(hug)(hug)(hug)(hug)(hug)(hug)(hug)(hug)(hug)(hug)(hug)


Xem thêm nhiều hình hay khác:
Cách gõ các biểu tượng cảm xúc khi chat, đăng bài trên internet
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement