Phần mềm hữu ích với Internet
By Nisien
#626713 sao mình vô cái đường dẫn C:\Program Files\D-com 3G\SysSetting.xml thì file XML đó không có dòng nào là APP_CONNECTED_HOME_PAGE=

nên vẫn bị nó mở trang mặc định ông này chả đọc kỹ bài hướng dẫn của người ta gì cả!!!
By ve_dai
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement