Phần mềm hữu ích với Internet
By borain_2008
#626024 đảo vị trí giữa họ và tên,rồi lưu lại
By htdao_1204
#626028 Là chỗ họ tên đó bạn Bấm vào rồi đổi xem ok không?
bạn đảo vị trí giữa họ và tên là ok thôi đảo vị trí giữa họ và tên,rồi lưu lại đổi thành ngôn ngữ tiếng anh rồi đổi lại cái tên,thứ tự ak Không đổi sang được tiếng anh mới đau chứ, cái ngôn ngữ bản địa nó chết tiếng Hàn thế rùi, nản wa.

Đảo lại vị trí cũng không được, nó báo đổi quá 5 lần rùi!
By truc20061990
#626031 Bạn vào mục account settings --> chọn mục name --> sau đó sẽ ra 4 mục bên dưới:

First:

Middle:

Last:

Display as:

Chỗ display as bạn bấm vào đó để đổi vị trí
Cái chỗ Display as nghĩa là tên thay thế, cái tên mà xuất hiện trong ngoặc đơn mà, đổi sao được
By Theodore
#626032 Cái chỗ Display as nghĩa là tên thay thế, cái tên mà xuất hiện trong ngoặc đơn mà, đổi sao được Trong ngoặc đơn là tên thay thế, còn chỗ đấy là tên chính bạn

Tưởng bạn bảo đổi tên chính, lại đổi tên trong ngoặc cơ à

Tên trong ngoặc thì thử các cách như là viết bình thường, không được thì viết liền nhau, xoá bớt 1 vài ký tự đi. Cái đó đổi thoải mái mà #.#
By boyprotuyenvo
#626033 Không đổi sang được tiếng anh mới đau chứ, cái ngôn ngữ bản địa nó chết tiếng Hàn thế rùi, nản wa.

Đảo lại vị trí cũng không được, nó báo đổi quá 5 lần rùi!
tìm proxy của ah mà thay vào rồi đổi ngôn ngữ,dơn giản
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement