Phần mềm hữu ích với Internet
By bonghongthuytinh_6_6
#619759 Bạn google bảng ký tự đặc biệt để viết mấy ký tự đó là được mà. Cái trò đó không chơi được

ALT-0128 €

ALT-0131 ƒ

ALT-0134 †

ALT-0135 ‡

ALT-0136 ˆ

ALT-0137 ‰

ALT-0138 Š

ALT-0139 ‹

ALT-0140 Œ

ALT-0142 ŽALT-0145 ‘

ALT-0146 ’

ALT-0147 “

ALT-0148 ”

ALT-0149 •

ALT-0150 –

ALT-0151 —

ALT-0152 ˜

ALT-0153 ™

ALT-0154 š

ALT-0155 ›

ALT-0156 œ

ALT-0158 ž

ALT-0159 Ÿ

ALT-0161 ¡

ALT-0162 ¢

ALT-0163 £

ALT-0164 ¤

ALT-0165 ¥

ALT-0166 ¦

ALT-0167 §

ALT-0168 ¨

ALT-0169 ©

ALT-0170 ª

ALT-0171 «

ALT-0172 ¬

ALT-0174 ®

ALT-0175 ¯

ALT-0176 °

ALT-0177 ±

ALT-0178 ²

ALT-0179 ³

ALT-0180 ´

ALT-0181 µ

ALT-0182 ¶

ALT-0183 ·

ALT-0184 ¸

ALT-0185 ¹

ALT-0186 º

ALT-0187 »

ALT-0188 ¼

ALT-0189 ½

ALT-0190 ¾

ALT-0191 ¿

ALT-0192 À

ALT-0193 Á

ALT-0194 Â

ALT-0195 Ã

ALT-0196 Ä

ALT-0197 Å

ALT-0198 Æ

ALT-0199 Ç

ALT-0200 È

ALT-0201 É

ALT-0202 Ê

ALT-0203 Ë

ALT-0204 Ì

ALT-0205 Í

ALT-0206 Î

ALT-0207 Ï

ALT-0208 Ð

ALT-0209 Ñ

ALT-0210 Ò

ALT-0211 Ó

ALT-0212 Ô

ALT-0213 Õ

ALT-0214 Ö

ALT-0215 ×

ALT-0216 Ø

ALT-0217 Ù

ALT-0218 Ú

ALT-0219 Û

ALT-0220 Ü

ALT-0221 Ý

ALT-0222 Þ

ALT-0223 ß

ALT-0224 à

ALT-0225 á

ALT-0226 â

ALT-0227 ã

ALT-0228 ä

ALT-0229 å

ALT-0230 æ

ALT-0231 e

ALT-0232 è

ALT-0233 é

ALT-0234 ê

ALT-0235 ë

ALT-0236 ì

ALT-0237 í

ALT-0238 î

ALT-0239 ï

ALT-0240 ð

ALT-0241 ñ

ALT-0242 ò

ALT-0243 ó

ALT-0244 ô

ALT-0245 õ

ALT-0246 ö

ALT-0247 ÷

ALT-0248 ø

ALT-0249 ù

ALT-0250 ú

ALT-0251 û

ALT-0252 ü

ALT-0253 ý

ALT-0254 þ

ALT-0255 ÿ


ps. Anh em nhấn phím ALT trên pc sau đó viết số vd chữ .ý ALT+0253


Trò này chơi lâu rùi ...nhưng không có ký tự và nó cũng không còn cho chèn tên được nữa...hic hic
By nguyenson_haiduong
#619760 thế sao thím không hỏi trực tiếp AD fanface đó luôn Vâng mình đã hỏi và nó nói nếu vào thời điểm 2 năm về trc thì làm được thì cò bây giờ chịu
By jenny.baovan
#619762 Làm được thì trở thành người nổi tiếng ở ketnooi.com/forum rùi còn gì ? Hót nhất quả đất roy còn j Mình mới lập fb nên cũng cần cái tên thật cold
By jasmine_201
#619767 Mình đang ngồi loay hoay tạo tên cho các bạn trọng frum ...tự dưng có 1 tin nhắn lạ gửi đến "Đố bạn làm được cái tên như thế nay ?"

Không phải Mình không biết cách đổi tên ...nhưng ngồi làm mãi cũng chưa được nên đành liều hỏi mấy pro trong frum giúp mình với nha ....!!!

Mình Thank các bạn trước...
cái này bác lập hẳn 1 topic hướng dẫn cho anh em trong vi en dum mà
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement