Phần mềm hữu ích với Internet
By Kenjiro
By yomilk99
#614927 Còn mỗi cách khi up lên mà báo vi phạm thì khiếu nại thôi, sau đó video sẽ được mở và mọi người xem, nhưng khi nào mà bị report lại thì xác định là mất cả chì lẫn chài.
By djss0o0_pro
#614930 Vi phạm là lấy những thằng khác bị Youtube được hay bị người sở hữu kiện.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement