Phần mềm hữu ích với Internet
By sasiwimonvietnam
#597616 Bác nào có soft auto get 16Gb dropbox không, gửi cho em với. Em dùng cái của bác không đươc!

Thank các bạn nhiều!

Lỗi đây các bạn ạ:
Em đã cài netframework 3.5, hide ip rồi. Máy ảo chỉ có 1 card mạng thôi.


Còn đây là Details:
Code: See the end of this message for details on invoking just-in-time (JIT) debugging instead of this dialog box.


************** Exception Text **************
System.ArgumentOutOfRangeException: InvalidArgument=Value of '2' is not valid for 'index'.
Parameter name: index
at System.Windows.Forms.ListView.ListViewItemCollection.get_Item(Int32 index)
at Dropbox.MainForm.Timer1Tick(Object sender, EventArgs e)
at System.Windows.Forms.Timer.OnTick(EventArgs e)
at System.Windows.Forms.Timer.TimerNativeWindow.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** Loaded Assemblies **************
mscorlib
Assembly Version: 2.0.0.0
Win32 Version: 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000)
CodeBase: file:///c:/WINDOWS/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll
----------------------------------------
Dropbox
Assembly Version: 6.0.0.0
Win32 Version: 6.0.0.0
CodeBase: file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/Dropbox/Auto%20Get%2016GB%20DropboxV6-nguoila/dropbox.exe
----------------------------------------
System.Windows.Forms
Assembly Version: 2.0.0.0
Win32 Version: 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
----------------------------------------
System
Assembly Version: 2.0.0.0
Win32 Version: 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
----------------------------------------
System.Drawing
Assembly Version: 2.0.0.0
Win32 Version: 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
----------------------------------------
System.Configuration
Assembly Version: 2.0.0.0
Win32 Version: 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
----------------------------------------
System.Xml
Assembly Version: 2.0.0.0
Win32 Version: 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
----------------------------------------


************** JIT Debugging **************
To enable just-in-time (JIT) debugging, the .config file for this
application or computer (machine.config) must have the
jitDebugging value set in the system.windows.forms section.
The application must also be compiled with debugging
enabled.


For example:


<configuration>
<system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>


When JIT debugging is enabled, any unhandled exception
will be sent to the JIT debugger registered on the computer
rather than be handled by this dialog box.
By keo_que2007
#597645 Up phát, các bạn vào giúp em!
Blog Tâm sự:
  • Bạn gái tôi nhận quá nhiều điều tiếng xấu | 01:06 ...
  • Từng muốn tự tử để người thân được hưởng tiền bảo hiểm | 12:06 ...
  • Phát hiện vợ sắp cưới từng cặp bồ khi còn sống với chồng cũ | 02:06 ...
  • Vợ muốn ly hôn vì đã ngoại tình một thời gian với đồng nghiệp | 02:06 ...
  • Gia đình chồng có truyền thống phụ nữ phải làm mọi việc nhà | 12:06 ...
  • Tôi chấp nhận làm vợ hai của người đàn ông hơn mình 20 tuổi | 01:06 ...
By sarsnoel1285_fx
#597646 Tool của bác nguoila bạn dùng bị lỗi gì để mình cũng như mọi người giúp nào

Bạn nói rõ lỗi mà bạn gặp phải ra nhé
By buingoc_duc2003
#597647 bạn có thể dùng smac 2.7 để tăng dung lượng dropbox... hơi vất một tí nhưng chắc ăn

trong diễn đàn có hướng dẫn
By uyen_0403
#597649 Em đã cài netframework 3.5, hide ip rồi. Máy ảo chỉ có 1 card mạng thôi.


Còn đây là Details:
Code: See the end of this message for details on invoking just-in-time (JIT) debugging instead of this dialog box.


************** Exception Text **************
System.ArgumentOutOfRangeException: InvalidArgument=Value of '2' is not valid for 'index'.
Parameter name: index
at System.Windows.Forms.ListView.ListViewItemCollection.get_Item(Int32 index)
at Dropbox.MainForm.Timer1Tick(Object sender, EventArgs e)
at System.Windows.Forms.Timer.OnTick(EventArgs e)
at System.Windows.Forms.Timer.TimerNativeWindow.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** Loaded Assemblies **************
mscorlib
Assembly Version: 2.0.0.0
Win32 Version: 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000)
CodeBase: file:///c:/WINDOWS/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll
----------------------------------------
Dropbox
Assembly Version: 6.0.0.0
Win32 Version: 6.0.0.0
CodeBase: file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/Dropbox/Auto%20Get%2016GB%20DropboxV6-nguoila/dropbox.exe
----------------------------------------
System.Windows.Forms
Assembly Version: 2.0.0.0
Win32 Version: 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
----------------------------------------
System
Assembly Version: 2.0.0.0
Win32 Version: 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
----------------------------------------
System.Drawing
Assembly Version: 2.0.0.0
Win32 Version: 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
----------------------------------------
System.Configuration
Assembly Version: 2.0.0.0
Win32 Version: 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
----------------------------------------
System.Xml
Assembly Version: 2.0.0.0
Win32 Version: 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
----------------------------------------


************** JIT Debugging **************
To enable just-in-time (JIT) debugging, the .config file for this
application or computer (machine.config) must have the
jitDebugging value set in the system.windows.forms section.
The application must also be compiled with debugging
enabled.


For example:


<configuration>
<system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>


When JIT debugging is enabled, any unhandled exception
will be sent to the JIT debugger registered on the computer
rather than be handled by this dialog box.
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online