Phần mềm hữu ích với Internet
By Bradburn
#592172 khi chạy icon chrome trên màn hình nó hiện ra cái notepad debug và có dòng thông báo

[0227/094603:ERROR:client_util.cc(411)] Failed to load Chrome DLL from C:\Documents and Settings\Garena\Desktop\25.0.1364.97\chrome.dll

[0227/094603:ERROR:client_util.cc(459)] Could not find exported function RelaunchChromeBrowserWithNewCommandLineIfNeeded

[0227/095129:ERROR:client_util.cc(411)] Failed to load Chrome DLL from C:\Documents and Settings\Garena\Desktop\25.0.1364.97\chrome.dll

[0227/095129:ERROR:client_util.cc(459)] Could not find exported function RelaunchChromeBrowserWithNewCommandLineIfNeeded


ai biết đây là lỗi gì và làm sao để khắc phục không.

máy tính có cài đóng băng
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement