Phần mềm hữu ích với Internet
By vietnam
#590165 Please Verify Your Identity

We've received feedback that your account may not be real. Facebook is a community where people share and interact using their real identities.

Facebook does not allow accounts that:
Pretend to be someone elseUse a fake nameDon't represent a real person
In order to regain access to your account, please complete the following security check to verify your identity and Giúp keep Facebook secure.


Tài khoản facebook dùng từ 2008 đến giờ, tự dưng bị đánh giá là không có thực. Tin nhắn mã xác thực gửi tới điện thoại thì chẳng hiển thị gì ngoài cái ngày giờ gửi (trước đây thì có). Có ai biết chuyện gì đang xảy ra không? Làm sao để xác minh tài khoản bây giờ? Ai biết chỉ giùm với! Please, please, please!...............
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement