Phần mềm hữu ích với Internet
By conyeume231
#574598


cái nay la mình test tren bkav cái nay la toc do server trong nước
moi nguoi xem giúp chu minh mới nâng tu goi 3mb lên goi 6 mb vài ngay dau thì download o fshare vip rất ngon 700 - 800 kb/s giờ chi con 350kb/s . Minhf cung đã gọi len ky thuật nhưng dc tra lời là van goi 6mb trong khi toc độ mình download thi vẫn như trên . co cach nào kiểm tra dc không vậy mọi người
By phuong_thai0505
#576004


cái nay la mình test tren bkav cái nay la toc do server trong nước
mọi nguoi xem giúp chứ minh moi nâng từ goi 3mb lên gói 6 mb vai ngay đầu thì download o fshare vip rat ngon 700 - 800 kb/s gio chi còn 350kb/s . Minhf cũng đã goi len kỹ thuật nhung dc trả lời la van gói 6mb trong khi toc do minh download thì vẫn nhu tren . có cach nao kiểm tra dc không vay moi người cai nay có the do virut..hay cũng co the do dây ban bi đứt nhưng khong dut hản nên no cham mạng..lúc trước bi co bị cắt ra noi lại là chạy ngon.bạn thu tim xem có dut day ko?
By n0jay_c0ajy3uanhnhu3m108
#576006 cai nay có the do virut..hay cung co thể do day ban bị đứt nhung khong đứt hản nen no chậm mạng..lúc truoc bi có bị cat ra nối lại la chay ngon.bạn thử tim xem có đứt day không ? virus chac là không co roi bạn . con dut dây là day nao bị đứt ha ban , bạn noi ro hơn được không chu mình ức che lam rồi
By kuzak.yeuem
#576011 virus chac là không co roi bạn . con dut dây là day nao bị đứt ha ban , bạn noi ro hơn được không chu mình ức che lam rồi thi ban tìm xem cho nào bị đứt..nó không dut han mà chuột no can chưa hết thi ban cắt ra noi lai là được mà
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement