Phần mềm hữu ích với Internet
By itzcat
#574595 Tình hinh la fb cua minh luôn dang nhap trên điện thoai cua người bạn (Vi luc trước mình muon dien thoại của no dang nhập fb cua mình va luu MK vào may no luôn) sau do dang nhập vào nhieu acc khác mà fb cua mình vẫn dang nhap được (Đã xoa trinh duyệt cài lại,mà chẳng co tac dụng). Bức boi minh đổi MK (da chon out tất ca tren các thiết bị khác) ma dien thoại vẫn dang nhap vào như thường!


Vậy bay gio mình làm cach nao đây m.n?
By Destrey
By Pyt
#576048 lay dt nó out ra, bị the la bt Lam nhu thế rồi ma cung bị lại à.

Out ra roi đăng nhập acc khac lưu ngay MK luôn, ma vai ngày sau van vao được fb cua minh! Ức chế vãi luôn!!!
By long_pham982
#576049 Mình con bi xác nhận ảnh nữa, toan nguoi lạ nên laptop lai nick khác

Có người bao la do đăng nhap tren 2 máy mot luc nhưng không phải, mình nghi do add nhiều nick nuoc ngoài quá ma chua được xác nhận
By prayingmantis_990
#576050 Minh con bị xac nhan ảnh nữa, toàn nguoi la nên lập lai nick khác

Có nguoi bao là do dang nhap trên 2 may mot lúc nhưng không phải, minh nghi do add nhieu nick nước ngoài qua ma chưa được xac nhan Add voi ngưòi nuoc ngoai mà co anh hưởng tới viec bao mật sao bạn.

Vấn de bay giờ fb cua minh không còn bao mat với MK moi nua rồi.
By nganha_7x
#576051 Format lai may đi em : phim nguồn + phim gọi + phim 3 + phim * .

ps: Dien thoai đó tên gi ? hệ điều hanh gi ??
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement