Phần mềm hữu ích với Internet
By vampire_princess_1997
#574456 Thông thuong de tiên cho viec upload nhiều người thuong upload cả folder file len nhưng nhũng nguoi khong có Pro account thi lại không the download được.

Đây la mot kinh nghiệm nho cua mình hôm nay chia se voi các bạn, ai biet rồi cũng dung chui mình tội nghiệp.

Các ban tai phân mềm FESOUP: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!//mffe.load.vn/soup/

Sau đó cac ban copy link folder MediaFire vao khung Input mediafire / megaupload / rapidshare folder link here! roi nhấn nút Get link bên phải. Link download tung file riêng biệt trong folder se xuat hiện ở khung ben dưới. các bạn cung co thể lam tuong tu với link folder megaupload, rapidshare.

* Khong can nhập Password cho folder vi chuong trình tự dong nhan Password.

Đây la bai viết đầu tien cua mình. Có gi so suất mong moi nguoii lượng thứ.
By mirinda_1410
By solitary_lonely
#574477 Cac ban tải phân mềm FESOUP: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!//mffe.load.vn/soup/

Sau do cac bạn copy link folder MediaFire vao khung Input mediafire / megaupload / rapidshare folder link here! roi nhan nút Get link ben phải. Link download tung file riêng biet trong folder sẽ xuat hien ở khung bên dưới.Các ban cung có thể lam tuong tự với link folder megaupload, rapidshare.

* Không can nhap Password cho folder vi chương trình tu dong nhận Password. Megaupload toi tu doi nào rùi ma ban @@
By duongpbinh
#574485 Thong thuong để tiên cho viec upload nhiều nguoi thuong upload cả folder file len nhung nhũng người khong co Pro account thi lai không thể download được.

Đây là mot kinh nghiệm nhỏ cua minh hôm nay chia se với các bạn, ai biet roi cũng đừng chui minh tội nghiệp.

các bạn tai phan mềm FESOUP: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!//mffe.load.vn/soup/

Sau do cac bạn copy link folder MediaFire vao khung Input mediafire / megaupload / rapidshare folder link here! roi nhan nút Get link ben phải. Link download tung file riêng biet trong folder sẽ xuat hien ở khung bên dưới.Các ban cung có thể lam tuong tự với link folder megaupload, rapidshare.

* Không can nhap Password cho folder vi chương trình tu dong nhận Password.

Đây là bai viet đầu tiên của mình. Co gi sơ suất mong moi ngườii lượng thứ. Cài dat lam chi cho nặng máy. Muon Download link Folder cac ban vào trang này: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! (và nhieu trang khác, vào Google ma Search). Sau do dan Link cần Down vào, nho danh dấu chọn o nut Radio Link Folder, chờ vai phut là có link rieng lẽ để Down.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement