Phần mềm hữu ích với Internet
By be_hanh
#574322 cuối cung thi em cũng da tim ra nguyên nhan lam chậm đó la do chức năng WEbred cua thang Avast security. vào phan cai đặt chrome / tien ích mở rong loai bỏ avast webred la oke . moi khi khỏi động la chrome chiếm 500,000kb bo nho cho cái webred nay nhấn shift + Esc khi khoi động chrome là thấy
By All
#574328 cuối cung thi em cũng da tim ra nguyên nhan lam chậm đó la do chức năng WEbred cua thằng Avast security. vào phan cai đặt chrome / tien ích mở rong loai bỏ avast webred la oke . moi khi khỏi động la chrome chiếm 500,000kb bo nho cho cái webred nay nhấn shift + Esc khi khoi động chrome là thấythank bác em cung bị thế va lam theo cách cua bac thấy rất oke
By andylau_vincentwong_wodeouxiang
#574336 cuoi cung thì em cung da tìm ra nguyen nhan làm chậm do la do chức nang WEbred của thằng Avast security. vao phan cài đặt chrome / tien ich mở rộng loai bo avast webred la oke . mỗi khi khoi động là chrome chiem 500,000kb bộ nho cho cái webred nay nhan shift + Esc khi khoi dong chrome là thấy oh the ma giờ mới biết ,nhấn shift + Esc luc khởi động no len cứ 100mb len den 5oomb thì dung cu thế tắt bo thi có sợ virut không các bác
By Iomar
#574345 Chrome co khi ngốn toi 500MB Ram luôn, co khi lại nặng hon FF the bac có sài avast không ma no lên cao thế , chrome da được các dien dan trên thế gioi bau chọn là trinh duyet chiếm dụng bo nho hàng đầu mà
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement