Phần mềm hữu ích với Internet
By love_sweet_wepro
#574105 Xin noi truoc là e chi phuc vụ mục dich ca nhân, k mua qua ban lai hay share phao ngang tên gì cả.

Số la e dùng ipad, may thang nay dùng quen goi miu free rồi, suốt ngay coi phim online, gio k có nhục lắm, cứ bi bach sao ấy. Xin noi thêm là cho cua e k laptop dat mạng dây được (lí do k tiện)

Nếu pro nao có cách free dang dùng cho riêng mình, xin ban lại cho e, với gia ca hợp lý thôi nhé. 1 trong 3 mang lớn, ưu tien vina và mobi (cho e 2 thằng nay khoe hơn)

Xin dam bao k ban lai hay share ngang neu k có sự dong y của người bán!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement