Phần mềm hữu ích với Internet
By yeu100nguoichon10lay1_laanhdo
#574068 Thi xong rồi. Giờ rãnh, con acc vip 2 ngay lam tools cho ae down phim fshare.

Hướng dẫn

1. Vào Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

2. Bỏ link vào.

3. Get thôi.


Ghi chú:

Chưa khắc phuc hien tượng bật den do (CloudFlare)

Cái textbox proxy, neu anh em có proxy ngon add vào.


Hoạt động.

Dùng 1 proxy de get.

Khi proxy do die sẽ get theo list co sẵn.

1 list se có 20 proxy tu trên xuống, cai nao die thì delete

cái ae them vào thứ 21 => die 20 proxy roi mới tới


Nếu co time sẽ hoàn thien nhieu hơn. Goodluck

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By Eddison
By baouyen2210
#574173 Thi xong rồi. Giờ rãnh, còn acc vip 2 ngay làm tools cho ae down phim fshare.

Hướng dẫn

1. Vào Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

2. Bo link vào.

3. Get thôi.


Ghi chú:

Chưa khac phuc hiện tượng bat den đỏ (CloudFlare)

Cái textbox proxy, nếu anh em co proxy ngon add vào.


Hoạt động.

Dùng 1 proxy để get.

Khi proxy do die sẽ get theo list có sẵn.

1 list se co 20 proxy tu tren xuống, cái nao die thì delete

cái ae them vao thứ 21 => die 20 proxy roi moi tới


Nếu có time se hoàn thiện nhiều hơn. Goodluck Rất thich topic farm điểm tang lan trước của c, tiếp tuc ung hộ topic này, mong c se ra nhiều topic bo ích hơn nữa.

Thank very much!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement