Phần mềm hữu ích với Internet
By nomoreloveforjacky
#572980 Xin thong bao với ae vnz chinh thức lúc 20h00 ngay 12/01/2013 mobifone da fix thành công goi MIU bị lỗi APN cua mms m-i090 . chap dứt cách hack nay . có mot so ae yêu cau huong dẫn phá bang thong nhưng đã bi fix mình không hướng dẫn nữa . minh se tìm cách pha moi nhất để up len chia sẻ ae. hi vong lan sau ae khong cchia sẻ bừa bai nhu nhưnngx lần trước . chia buon !
Cập nhat thong tin :

không tac dong từ thuê bao duoc ! ae nao co ban lam tong dai thì bảo no dong bộ lại du lieu GPRS cho nha roi vào phần speed limiter . bo dấu tích o use speed limiter . cho nhá . co nghĩa la kiem soat bang thong đấy . van load 544kbs day ho hơ!!!!!
By lelien123
By Korbin
#573041 ủng ho ban nào... anh em dang cố gắng tim nhung tia hi vong moi hay xem đây là thoi ki u ám cua anh em dùng gói MIU
By socola_chua2000
#573145 co khi tết mobi lai cho dùng free giong cai đợt euro ấy Khó lam a ? muốn moc tui mà làm the a ?
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement