Phần mềm hữu ích với Internet
By Brocleah
#572979 cách day 1 tuần minh cung khổ so vi cái vụ fix cua VT hồi thang 12 /2012 các cach ma 1 số bác như FORCEF5 hay nguyenngoc_205 , . . .da nhiet tình hướng dan nhung đều bó tay, cuối cung may mò mãi minh cung làm được

Trước tiên, minh thay khá phiền khi nhieu ng lập topic roi không hd luon ma send qua mail hay box, cũng de an toàn, tránh gach da và cũng tranh viettel fix, còn minh minh thích luôn và ngay, không lang nhằng, biết thì HD, không biet thì thôi, nhieu ban chờ mòn rang ma chưa nhận dc mail HD cũng nản

Không vong vo nữa, mình di thang vào chủ đề chính:

1: Cái nay không thể 1 phat an luôn, đã free ban phải bỏ cong suc của mình ra nghien cứu chứ

2: tuy tung vùng, từng may va từng loại D-com không phai cai nào cũng nhu cai nào

3: minh thay rất nhieu ng cũng hack được, tại sao minh ko, cuối cung minh mò ra 1 cach đó là do phien bản từng lĩoại d-com. co loai cũ loại mới, mình dung dcom e173u-1 mua tu hoi 2010, sau khi thu hết cách không dc , mình da update dashboard khác cua nhung ng mà da lam được, kết qua thu lần đầu voi ATDC 2 1 phat an ngay

Mình nghi co thể do tung phien bản dcom va tung vùng phu hop nên nhieu ban không làm được, mình sau khi thay da ngon lành 1 tuan nay rôi, vi vay bác nào that bai nên thử theo cach mình, hỏi nhung ng làm được phiên bản, cach thuc hay soft cua chinh họ.


Hiện tai minh up dashboard cua bac Diepa9k39 link Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! pass diepa9k39

còn cac bac có the kiem phiên bản phu hop với mình

Em hạn che rep hay trả loi lai thắc mắc, bac nao gạch đá thì tùy, con ai làm được thanks em phát

Em cung cha lo mấy a VT nam vung tìm cách FIX, SV- dan lao động cùng kiệt nhu em chỉ thích free, fix e lai tìm cách hack, ý chí của con ng la vo hạn, Chúc cac bac thành công
By ghet_chua_kia
#572984 sao em dung cái ATDC v2 thi down bằng idm 60kb/s vậy anh

?????????

em dung cai là chạy ngay
By meoluoi_thaman5212
#573042 Em cung chả lo may a VT nằm vung tim cách FIX, SV- dan lao động ngheo nhu em chỉ thích free, fix e lai tim cách hack, y chi cua con ng là vo hanu e la e kết cau nay của bác ...............
By haybentoi_vitoiluonobenban
#573067 cach day 1 tuần minh cung khổ sở vi cai vụ fix cua VT hồi tháng 12 /2012 cac cach mà 1 so bac nhu FORCEF5 hay nguyenngoc_205 , ...đã nhiet tinh hướng dẫn nhung deu bó tay, cuoi cung mày mò mai minh cũng làm được

Trước tiên, minh thay khá phien khi nhiều ng laptop topic rồi không hd luon mà send qua mail hay box, cung de an toàn, tranh gach đã và cung tranh viettel fix, con minh mình thích luon va ngay, không lằng nhằng, biet thi HD, không biet thi thôi, nhiều ban cho mòn răng ma chua nhận được mail HD cũng nản

Không vòng vo nữa, minh di thẳng vào chu de chính:

1: Cai nay không thể 1 phat ăn luôn, da free bạn phải bo cong sức của minh ra nghiên cứu chứ

2: tùy từng vùng, tung may và từng loai D-com không phải cai nao cũng như cái nào

3: minh thay rất nhieu ng cũng hack được, tai sao mình ko, cuoi cung mình mò ra 1 cach do là do phien ban từng lĩoại d-com. có loai cu loại mới, minh dung dcom e173u-1 mua tu hồi 2010, sau khi thu het cách không được , minh da update dashboard khac cua những ng ma da làm được, ket qua thử lần dau voi ATDC 2 1 phat ăn ngay

Mình nghĩ co the do từng phien ban dcom va tung vùng phu hop nên nhiều ban không làm được, minh sau khi thay da ngon lành 1 tuan nay rôi, vì vay bac nào thất bai nen thử theo cách mình, hoi nhung ng làm dc phien bản, cách thuc hay soft của chính họ.


Hiện tại minh up dashboard của bac Diepa9k39 link Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! pass diepa9k39

còn cac bac có thể kiem phien bản phu hop với mình

Em han che rep hay tra loi lại thắc mắc, bác nao gach đá thì tùy, còn ai lam được thanks em phát

Em cũng cha lo mấy a VT nam vùng tìm cách FIX, SV- dan lao động ngheo nhu em chỉ thích free, fix e lai tim cách hack, y chi cua con ng là vô hạn, Chuc cac bác thành công To rat thích cách noi chuyen của bạn. Ban la 1 người rat nguy hiểm
By truongmanhcuong1991
#573119

em lỡ up cai dashboard thì gio muon trở lại nhu cu thì như thế nào

Ban go dcom bản moi tren máy ra, trong usb dcom luon có bản cai dat của nó mà


Tớ rất thich cach nói chuyện của bạn. Ban la 1 người rat nguy hiểm

Vâng Thank bác đã thích, em nguy hiem với nhung ng không nguy hiem và em không nguy hiem với nhung ng nguy hiểm
By vnbinhminhvn
#573147 cach day 1 tuần minh cung khổ sở vi cai vụ fix cua VT hồi tháng 12 /2012 cac cach mà 1 so bac nhu FORCEF5 hay nguyenngoc_205 , ...đã nhiet tinh hướng dẫn nhung deu bó tay, cuoi cung mày mò mai minh cũng làm được

Trước tiên, minh thay khá phien khi nhiều ng laptop topic rồi không hd luon mà send qua mail hay box, cung de an toàn, tranh gach đã và cung tranh viettel fix, con minh mình thích luon va ngay, không lằng nhằng, biet thi HD, không biet thi thôi, nhiều ban cho mòn răng ma chua nhận được mail HD cũng nản

Không vòng vo nữa, minh di thẳng vào chu de chính:

1: Cai nay không thể 1 phat ăn luôn, da free bạn phải bo cong sức của minh ra nghiên cứu chứ

2: tùy từng vùng, tung may và từng loai D-com không phải cai nao cũng như cái nào

3: minh thay rất nhieu ng cũng hack được, tai sao mình ko, cuoi cung mình mò ra 1 cach do là do phien ban từng lĩoại d-com. có loai cu loại mới, minh dung dcom e173u-1 mua tu hồi 2010, sau khi thu het cách không được , minh da update dashboard khac cua những ng ma da làm được, ket qua thử lần dau voi ATDC 2 1 phat ăn ngay

Mình nghĩ co the do từng phien ban dcom va tung vùng phu hop nên nhiều ban không làm được, minh sau khi thay da ngon lành 1 tuan nay rôi, vì vay bac nào thất bai nen thử theo cách mình, hoi nhung ng làm dc phien bản, cách thuc hay soft của chính họ.


Hiện tại minh up dashboard của bac Diepa9k39 link Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! pass diepa9k39

còn cac bac có thể kiem phien bản phu hop với mình

Em han che rep hay tra loi lại thắc mắc, bác nao gach đá thì tùy, còn ai lam được thanks em phát

Em cũng cha lo mấy a VT nam vùng tìm cách FIX, SV- dan lao động ngheo nhu em chỉ thích free, fix e lai tim cách hack, y chi cua con ng là vô hạn, Chuc cac bác thành công Nhung mobifone cũng có dashboard cua nó. Tại sao dung mạng mobifone tren d-com viettel thì lai khong được free nhi ? Ý mình la sao không chỉ minh cach hack cho mang mobifone luôn đi. Boi vi mình đang dung mobifone mà bây gio chuyen sang viettel thay phien phức quá ! Co hướng dan thi thanks. Khong huong dẫn thì xin dung ném đá.
By muaxa_mac133
#573170 heheh..tui là thich kieu này..đang phá bang thong mobi ai hoi share hết..nhìu ông đòi card..chuối thật Hack 400kb cua bạn mình thử rồi. Khong co được. Mình dang dung d-com viettel. Voi lai hack phải tu 1mb trở lên mới máu. Hack kieu gì mà luc moi nhảy vào no nhay lên 600kb. roi bi bóp xuống sao goi là hack được. Mình khong biet nó bóp kieu gi mà 600kb . Buon cười quá !
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement