Phần mềm hữu ích với Internet
By pe_cuc
#572032 Tớ dang dung D-Com 3G Vtel E173Eu-1 de nhan tin, mọi khi van bình thường, dot nhien tất cả cac tin nhắn đến va di đã lưu trong cua sổ của Phần mềm D-com tu dong mất hết! (khong phai xóa)

Kéo theo do là việc Tin nhan gửi tới deu khong hiển thị noi dung trên bảng popup va bảng đọc chi tiết!
Tớ đã go Phần mềm ra và cai lai mấy lần nhung van lỗi như vay! Ai biết sửa nhu the nào không giup voi ah!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement