Phần mềm hữu ích với Internet
By kenvil_cz
#571383 Xin loi cac pác mấy hom roi bận làm do an tốt nghiệp, moi nop sáng nay

Và cung ngay tử giờ em moi chính thức chien dau không vũ trang voi cái thằng VNPT này

Đến hôm nay la gần 2 tuần, làm do an mà không co mang các pác nghi the nào.

Quá bực mình.

Có vài pac noi đư tiền nhung no chưa sửa duoc thi em đưa cho no làm gì, em tinh là nó dem model tới sẽ cho no tiền thì.......

Em ở HCM,hầu hết cac pac nói, vnpt tot deu là ngoài tỉnh lẻ

Em quyết khong de yên cho cai bon ăn tiền này, phải cho no biết công dong mang là như thế nào
+HÌNH THU CHIEN ĐẤU ĐẦU TIÊN

LUÔN GIUA TRANG NÀY ĐỨNG TOP 10 (SE CO GẮNG THỰC HIEN QUA PHONE)

+HÌNH THU CHIEN ĐẤU THỨ 2

UP LEN ! SỐ TRANG UY TIN VOZ,TINHTE,GAMEVN ( CAI NAY CHẮC CHẮN LÀM ĐƯỢC)

+HÌNH THU CHIEN ĐẤU TIẾP THEO

SẼ CÓ NEU 2 HÌNH THỨ TREN KHONG ÁPPHÊ

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By maiko_wen
#571384 Xin loi các pác may hom rồi bận lam do án tốt nghiệp, mới nop sang nay

Và cũng ngay tu giờ em moi chinh thức chiến dau khong vũ trang voi cai thằng VNPT này

Đến hom nay là gần 2 tuần, lam do án mà khong co mạng cac pac nghĩ thế nào.

Quá bực mình.

Có vai pac nói đư tien nhung nó chưa sua duoc thì em dua cho nó làm gì, em tinh la nó đem model toi sẽ cho no tien thì.......

Em ở HCM,hầu het cac pác nói, vnpt tot đều là ngoai tinh lẻ

Em quyet khong để yên cho cai bọn ăn tiền này, phai cho nó biết cong dong mạng là nhu the nào
+HINH THU CHIẾN ĐẤU ĐẦU TIÊN

LUÔN GIỮA TRANG NAY ĐỨNG TOP 10 (SẼ CO GANG THỰC HIỆN QUA PHONE)

+HÌNH THU CHIEN ĐẤU THỨ 2

UP LÊN ! SO TRANG UY TÍN VOZ,TINHTE,GAMEVN ( CAI NÀY CHẮC CHAN LAM ĐƯỢC)

+HÌNH THU CHIEN ĐẤU TIẾP THEO

SẼ CO NEU 2 HÌNH THU TREN KHÔNG ÁPPHÊ


Good Lucky
By duongthang_2004
#571391 GOOD LUCK


nhưng mà sao bac không gọi nguoi khac tới mà sửa , goi lan nữa chả nhe gap lại tên nhan vien cũ àk bác ???


Cái này không dau tranh dc đâu , em khuyen bác đừng co gang , muốn y kien thì phải goi VNPT , noi chuyen trực tiep hoac nói chuyện voi ten nhân viên đó , goi dien lên nói ve thai độ phục vu va thời gian sua chua quá lâu ...


Chứ chien tranh k vũ trang kieu này thì that bai cao lắm đó
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement