Phần mềm hữu ích với Internet
By lehong5948
#571061 Khi choi KVTM hay Hàng Rong ban thấy phiền vi bang Adobe Flash Player Setting ? Bây giờ minh se hướng dẫn cho cac bạn cách sua loi này.


Rất don gian và nhanh gọn. Khi thay cai bảng do ban bấm Tab lien tục cho toi khi phần viền ngoai cua chữ "Allow" co mau vàng. Sau do ban bấm Enter là xong. Chuc cac bạn chơi vui vẻ.
By huynhanh_333
#571101 Khi choi KVTM hay Hang Rong bạn thấy phien vi bảng Adobe Flash Player Setting ? Bay giờ mình se huong dẫn cho cac ban cách sửa lỗi này.


Rất đơn gian va nhanh gọn. Khi thay cái bảng do ban bấm Tab lien tuc cho tới khi phan viền ngoài cua chu "Allow" có màu vàng. Sau do bạn bấm Enter la xong. Chúc cac ban chơi vui vẻ.
Hic, chi la ấn "Allow" de xac nhận thôi mà....

Cái nay ai chơi mà cha phai làm lúc dang nhap lần đầu...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement