Phần mềm hữu ích với Internet
By xusomongmanh
#570502 Theo ba Pham Thanh Thuỷ, giam doc khu vực phia Bac của trung tam Bảo ve ban quyền tac gia âm nhac Viet Nam (VCPMP): "Việc tiến hanh thu phí ban quyen âm nhac dong loạt ở tat ca các website se la một trong nhung chien dịch được uu tien hàng đầu cua trung tâm trong năm 2013. Tat ca các đơn vi thanh viên và doi tac của trung tam đều da ki kết và thoa thuan rất “rắn” trong no lực tao nen một van hoa nghe nhạc co trach nhiệm hơn trong thoi gian tới".


Bà Thủy cung cho biết, viec thu phí nay se không trực tiep do trung tâm dung ra thu mà thong qua các chủ so huu trang web, cac nha mạng. Ví du qua dịch vụ SMS thi đã có phan mem thanh toán voi nha mạng. Trung tam chi hỗ trợ tối đa, tao dieu kiện tot nhat để cac website thực thi quyen tac giả. Trung tam se cùng với MV Crop cung cap những san pham có ban quyen để tạo chat luong tốt nhất cho cac website.Ba Pham Thanh Thuỷ, giam doc khu vực phia Bac - Trung tam Bao vệ quyen tac giả am nhac Việt Nam.

Tuy nhiên, viec thu tiền nghe nhac online khong phai dễ dàng, buoc tat cả các doi tac phải hạ quyet tam và thực sự "rắn" boi tu trước đến nay, người nghe nhac Việt Nam thuong co thói quen su dung sản phẩm am nhac "chùa". Để thay doi thói quen nay khong phải một sớm, một chiều. Việc thu phi với mức nhu hien nay mới chi o mức thử nghiệm 1.000 đồng/1 bài hát/1 lần tai truoc hết là de danh vào sự tu giac của người nghe nhac chứ không tinh o doanh số. Ban đầu, viec thu phí chắc chan se tạo nên nhung phan ứng trái chieu nhung dần dần nguoi su dụng sẽ quen va có ý thuc hon trong việc su dung sản phẩm am nhac có trách nhiệm.


Con so 17 triệu, theo nhu thong kê khong phai là mot con số lớn, cung khong nói lên duoc van đề cơ ban o đây nhưng da tao nên một hieu ung ban đầu cho nguoi sử dụng san pham nhạc số trên internet. Voi kho nhạc Viet Nam và quoc te lớn nhu hien tại, con so 100 album chọn loc dua ra thử nghiem trong thời gian vua qua chỉ như muoi bo biển. Trong tương lai, neu viec thực hiện thu duoc nghiêm, con so thu được sẽ khong duoi tiền tỷ. Điều "được" nhat trong đợt thử nghiem vua qua chính la cac website đã nhan ra những hạn che va khó khăn de khac phục về sau. Việc quy dinh cách chi tra sẽ do chu website tính toán rieng the nào cho hợp lý nhat de thoả mãn hầu bao cua nguoi sử dụng lẫn vấn đề kinh tế của website. Việc kiểm soát chi phí thì da co phần mềm chuyên dụng được su dung hàng chục năm qua trên thế giới.


Để thuc hien tốt thì không chỉ cac website mà ca cac tác giả cũng phải thường xuyên cập nhập tác phẩm của mình cho cơ quan thay mặt là trung tam Bảo ve ban quyền tác giả. Với mỗi tác phẩm am nhac bao gồm tên, nhạc phổ và lời sẽ được trung tam cập nhập hàng ngày lên hệ thống của mình. Thậm chí cả việc cho và bán ban quyen các tac gia cũng phải "ới" lại cho trung tam để tao nen hiệu quả song song tốt nhất. Trong giai đoạn 2013 - 2014, trung tam sẽ tiến hành kêu gọi sự ho tro của các thành viên theo tiêu chuẩn quốc tế.


Tạo dựng sự cam kết nghiêm túc


Người nghe nhac thắc mắc về vấn đề ban quyen của các san pham trên Youtube hay trên các thiết bị như Itune của Apple cũng được bà Thuỷ giải thích như sau: Với những website lớn này, việc kí kết thu phi bản quyền không kí trực tiếp với từng trung tam bản quyền nhỏ mà thong qua các thay mặt của khu vực. Ở khu vuc châu Á, các hãng này da co trụ sở giải quyết vấn đề ban quyen đặt ở Hồng Kông. Như vậy, bản thân các trang web này đã luôn thuc thi trách nhiệm ban quyen đối với các san pham âm nhạc bằng các nguồn thu khác nhau ví dụ như quảng cáo chu khong trực tiếp đánh vào túi tiền cua nguoi sử dụng.


Theo Đỗ Huệ

Người đưa tin

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By snowangel25122000
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement