Phần mềm hữu ích với Internet
By nhocnhodangyeu_timanh98
#570499 Mới tau duoc VPS ngon nay minh lập topic nay de cho anh em co nhu cầu upload va leech bù lai minh chí cần cai Thanks thôi . Luu y là hiện nay minh chưa co acc all in one nen chi chơi với cac host free và Fshare thoi nhá .


Update: -Nhan tat cả cac host tuy minh khong có acc vip nhung sẽ dùng cac web leech để download cho anh em nhung 1 lần 1,2 link thoi nhá .

-Mỗi nguoi mot ngày tối da 2 link đặt trong the code.

-Tam ngung upload lên Fshare vi từ nước ngoai upload lên host trong nuoc rất chậm
VD: Ban muon download Fshare nhung khong có acc vip=> Chuyển file qua mediafire hay host free khac anh em yêu cầu
By icy_girl9x
By wylentormellocacloi
#570525 torrent sang Fshare duoc không bạn? Do vps o nuoc ngoài nên speed up Fshare kha thấp nhưng do it bạn yêu cau nen chơi luôn

Up cho hang HOT Mở hang di bạn mien phi mà
By Nethanel
#570537 Và anh em luu y leech đây la leech các host la minh download host nay va upload sang host khac cho anh em download de chu không phải la dung acc vip lay link trực tiếp cho anh em download cac host thu phí hay leech nhu cac web leech dau nha ^^.
By maybe_Iloveyou
#570562

Mở hàng di ban miễn phí mà

Thank long tốt của bac nhung tình hình la minh cũng k co nhu cầu up hay leech nen chi up phụ cho ai den sau họ co nhu cầu thoi! Neu được thì co the Inbox mình acc VPS de test thử xem no Ba Đạo đến co nao thì hay tuyệt
By hercules_hero2005
#570611 Thank lòng tốt cua bac nhưng tình hinh la mình cũng k co nhu cầu up hay leech nen chỉ up phu cho ai đến sau ho có nhu cau thôi! Neu duoc thì có the Inbox mình acc VPS de test thử xem no Bá Đạo den co nào thì hay tuyet Xin loi bạn mình khong the
Kết nối đề xuất: