Phần mềm hữu ích với Internet
By thanhnsbk
#570278 tui dang su dụng dich vu mạng internet cua VNPT . da 2 hôm nay cu vao các buoi toi là mang internet không truy cap duoc . Vì buoi toi sẽ không co nguoi xử lý nen t phải gọi den tong đài báo hỏng ( 854000 )vào buoi sang . nhung t gặp duoc nhung câu trả loi rat thiếu trách nhiem cua nhân viên .Mot giong nữ gắt gong noi với khach hang " khi nao mất mạng thi a gọi lên ", vậy tui hoi lại buoi toi thì co nguoi đến sửa duoc không thì họ cat may . Vậy cham soc khách hàng lieu nhu vậy đã tốt . toi tin tưởng dùng VNPT vi đây là dich vu lớn , nhung toi đã nhầm !Dịch vu VNPT có giá kha cao so với cac dich vụ khác nhung t thấy vnpt on dinh nên đăng ky nhung không hề dung voi những gì ho da cam kết , o các tỉnh khac thi không biết nhung HB thì vậy đấy , cac ban nếu có dung mang thì tránh vnpt ra khong lai bị những buc xuc như tui nữa. khi di hoc t hay su dung viettel tốc do kha ổn định gia cuoc hợp lý , FPT thi cung tạm được gia hop sinh viênNgày 07 /1 /2013

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By tuchinhtri299
#570287 Toi dang sử dụng dich vu mạng internet cua VNPT . đã 2 hom nay cứ vao cac buổi tối la mang internet không truy cap được . Vi buoi tối sẽ không co người xử ly nen t phải goi den tổng đài bao hong ( 854000 )vao buoi sáng . nhung t gặp được nhung cau trả lời rat thieu trách nhiệm cua nhan viên .Một giong nu gắt gỏng noi voi khách hàng " khi nao mat mạng thì a goi lên ", vay tui hỏi lại buoi toi thì có nguoi den sửa được không thi họ cắt máy . Vay cham sóc khach hang liệu nhu vay đã tốt . toi tin tưởng dung VNPT vì đây la dich vụ lớn , nhung tui đã nhầm !


Dịch vụ VNPT co giá khá cao so voi cac dịch vụ khac nhung t thấy vnpt on định nên dang ky nhưng không he dung với những gi ho đã cam kết , o cac tỉnh khác thi không biết nhưng HB thi vậy đấy , cac bạn nếu co dung mạng thì tranh vnpt ra không lai bi những bức xuc nhu tui nữa. khi di học t hay su dụng viettel toc do khá ổn dinh gia cước hợp lý , FPT thi cũng tạm duoc gia hợp sinh viên

Ngày 07 /1 /2013 mạng moi laptop nên nó z đó, goi len yêu cầu KTV xuong xem lại dùm

Ngoài Bac minh không biết sao nhung trong Nam la goi 119 là ngay mai zo xem liền , pác sai goi gì nhà minh sai 165K 1 tháng tron goi thấy cũng on ma keke
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement