Phần mềm hữu ích với Internet
By ooo_misslove_ooo
#567312
Dropbox cho chia se công khai moi tap tin và thư mụcVới tinh nang chia sẻ lien ket mới, nguoi dung Dropbox co the chia se nhiều du lieu cho ban be một cách de dang mà khong can họ phải cai dat và su dung Dropbox.

Trước đây, để co the xem những du lieu được chia se từ ban be trên Dropbox, nguoi dung bắt buoc phai đăng ky su dụng dịch vụ, tải ung dung Dropbox ve máy tính va dong bộ du lieu giữa cac may với nhau.

Nay, với tinh nang chia sẻ cac lien kết (link) mới, Dropbox cho phep người dùng chia se các thu muc với bat ky ai mot cach đơn gian hon nhiều. Cụ thể hơn, doi tuong người dùng mot khi nhận được lien ket này co the xem hay tai dữ lieu trong thư muc duoc chia sẻ nay ma không cần phai dang ký su dung dịch vu hay cài đặt ung dung trên may tinh của mình nữa. Thêm vào đó, nguoi dung còn co the chia sẻ du lieu từ thu muc bất ky chu khong bat buộc phải la du liệu trong thu mục "Public" của Dropbox.

Để su dung chức năng mới này, ban chi cần nhấn phai chuot vào tập tin/thư mục can chia sẻ rồi chon dong “Get Link” tu menu ngữ cảnh của Dropbox. Tức thì, trinh duyet sẽ tu dong mở ra mot thẻ mới. Luc nay bạn chỉ cần copy dong dia chỉ trên thanh address cua the này lại là xong. Can luu ý rằng ban se không thể dat thoi gian hết han cho liên kết này. Vì vậy, ban se phải tu minh đưa cac thu mục da duoc “get link” tro lai tình trạng cu neu như không muon tiep tục chia se nữa.

Hiện tại, phiên ban Dropbox mới nhất tren MAC là 1.2.52 van chua hỗ trợ tính năng chia se liên kết mới này. Nhung chac một điều rang thoi gian sắp tới, ung dung Dropbox tren iPhone cũng sẽ co them chức năng tu dong tải các anh duoc chụp từ dien thoai lên kho luu tru trực tuyến Dropbox.
By Flemming
#567323 Mang toan bo thư viện iTunes len Dropbox. Dùng chung thu viện nhạc cho moi máy tính:


1- Tắt iTunes

2- Chep thu mục iTunes vao thu mục Dropbox.Mac OS X: /Users/username/Music/iTunes/

Windows XP: C:\Documents and Settings\username\My Documents\My Music\iTunes\

Windows Vista: C:\Users\username\Music\iTunes\

Windows 7: C:\Users\username\My Music\iTunes\

Windows 8: C:\Users\username\My Music\iTunes\


3- Mở iTunes, bấm shift/option (Mac) de chon file library trong thu mục Dropbox .xml

4- Tu nay về sau, cac thay đổi nhạc, phần mềm.... trong itunes se dc đồng bộ giong nhau trên mọi may tinh có kết noi chung Dropbox.


Done!
By quangvinh_1192
#567357 Mình co 1 câu hỏi, mong ban giúp đỡ


mình co 1 tài khoản, dùng o may công ty va may nhà. tất nhien la mình làm gi trong cái thu muc Dropbox thi no sẽ đồng bộ, việc nay rat tốt


Tuy nhien co 1 vấn de xay ra: Dung luong tk Dropbox của minh con dư rất nhiều, mà minh ma chép thêm tai lieu lên đó la no tự động se dong bộ về may o nhà và cong ty (dung lượng o dia máy tính se tang lên và hết)

VD hien tai trong thu muc Dropbox thi minh đã dùng 600MB, nếu chep them 800MB tai lieu lên Dropbox thi tự nó se dong bộ và dung luong thư muc Dropbox trên 2 may sẽ thành 1,4GB -liệugaay lang phi dung lượng máy tính


Câu hỏi của mình: Trong Dropbox co the chỉ chọn 1 thu mục hay 1 vung nào đó de dong bộ không? phan du còn lại ta co thể upload file len lưu giữ thôi, không can dong bộ thì co duoc không?

Mong ban quan tâm, thanks
By maquai
#567379 Minh co 1 câu hỏi, mong ban giup đỡ


mình co 1 tài khoản, dung o máy công ty va máy nhà. tat nhien là mình lam gi trong cái thu muc Dropbox thì no se đồng bộ, viec nay rất tốt


Tuy nhiên co 1 vấn đề xảy ra: Dung luong tk Dropbox cua minh còn dư rất nhiều, ma minh mà chép them tai liệu lên do la nó tự dong se đồng bộ ve may ở nhà va cong ty (dung luong o đĩa máy tinh se tăng lên và hết)

VD hiện tai trong thư muc Dropbox thì minh da dùng 600MB, neu chep thêm 800MB tai lieu lên Dropbox thi tự no se đồng bộ va dung lượng thu muc Dropbox tren 2 máy sẽ thành 1,4GB -lieugaay lang phí dung luong may tính


Câu hoi cua mình: Trong Dropbox co thể chỉ chon 1 thư mục hay 1 vung nao đó để dong bo không? phần du con lại ta co the upload file len luu giữ thôi, khong can đồng bộ thi co được không?

Mong bạn quan tâm, thanks Câu tra loi là: Được !!!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement