Phần mềm hữu ích với Internet
By [email protected]
#567022 hồi đầu năm, len cac forum hỏi nen dung mạng nào.

đi sắm dcom3g 7.2 duoc 2 tháng đầu dùng sướng, sau thi dis mạng liên tục, vao dantri hết 2 phút, down 4mb/1h


tóm lai la nên sắm usb 3 G cua hảng tự do, sau do thich dùng mạng nao thi mua sim lắp vào.

dcom3g cũng hack duoc nhưng không le luc nào dùng cung mat time để hack dung mạng khác
By MacNeill
#567023 1 Phieu Cho MIU chủa Mobifone.


Ngày trước choi than với vịteo lam nhung nó chơi xau qua nên cắt xit oi Nhin cai Logo của bac la biết thôi.

Mình cũng Vote Mobifone.
By c8nh7_itc_2008
#567024 Bất dac di mới chọn 3G thay cho ADSL thôi, nhưng theo minh bạn nên chon mang nào là tuy vao vị trí ban dung 3g, có the muon thiết bị cua 3 nhà mạng nay thu xem sao.
By langtusau1088
#567045 1 Phieu Cho MIU chủa Mobifone.


Ngày trước choi than với vịteo lam nhung nó chơi xau qua nên cắt xit oi vua chuyen sang xong..hum nay hinh như k bop thi phải..mạng nhanh quấ cơ
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement